Litteratur
 
Statsvetenskap C, 30 hp (1090ST)
Giltig fr.o.m.: ht 2014
Giltig t.o.m.: ht 2014
Beslutsdatum: 2013-06-11
Beslutande organ: Ämnesrådet för statsvetenskap
 
Moment 1: Vetenskapsteori och metod

Bergström, Göran och Boréus, Kristina. (2012). Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys. Lund: Studetlitteratur. (i urval, ca 220 sidor)

Eliasson, Annika. (2009). Kvantitativ metod från början. Lund: Studentlitteratur. (ca 165 sidor)

Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik och Wängnerud Lena (2012). Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Nordstedts Juridik AB

Gschwend, Thomas and Frank Schimmelfennig, eds. (2011 paperback). Reasearch Design in Political Science: How to Practice What they Preach. Palgrave


Moment 2: Valbar temakurs

Se respektive kurs för litteraturlista.