Litteratur
 
Genusvetenskap B, 30 hp (1002GV)
Giltig fr.o.m.: ht 2009
Giltig t.o.m.: vt 2010
Beslutsdatum: 2009-05-05
Beslutande organ: Ämnes- och programstyrelsen, genusvetenskap
 
Litteraturlista genusvetenskap B, 30 hp

Teori och metod I

Böcker:

Eriksson, Catharina - Eriksson Baaz, Maria –Thörn, Håkan ( red. ) (1999) Globaliseringens kulturer. Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället. Nora: Nya Doxa. (Inledning samt artiklar av Stuart Hall, Ashis Nandy, Chandra Talpade Mohanty och Trinh. T. Minh-ha s. 13-53, 179-243. (104s.)

Kulick, Don (red.) (2005) Queersverige, Stockholm: Natur och Kultur. Artiklar av Don Kulick, Lissa Nordin, Fanny Ambjörnsson, Pia Laskar, Lena Martinsson, s.8- 46, 158- 206, 390- 412, (110 s). (OBS! boken används även på nästa delkurs).

Carlsson Wetterberg, Christina & Jansdotter, Anna (red.) (2004) Genushistoria: en historiografisk expos. Lund: Studentlitteratur, (17-58, 81 – 112, 209 – 229 (90s.)

Butler, Judith (2005) Könet brinner! Stockholm: Natur och Kultur, s. 7-87, (80s.)
Connell, R., W., Maskuliniteter, (1995), (1996), Göteborg: Daidalos, s 69 –179 (110s.)

Artiklar i kompendium:
Andersson, Gudrun (1997) ”Kvinnans underordning: axiom eller öppen fråga?”, s.452-458 i Historisk tidskrift nr 3, 6 s.

Borland, Katherine (1998) ”´That´s not what I said´: interpretive conflict in oral narrative research”, i The Oral History Reader, ed. R. Perks & A. Thomson, s. 320-332, London: Routledge, 12 s.

”Från redaktionen” (1980) Redaktionell artikel, Kvinnovetenskaplig tidskrift, nr 1, 5 s.

Harding, Sandra (1987) “Conclusion: Epistemological Questions”, s. 181-189, i Feminism & Methodology, Bloomington: Indiana University Press, 8 s.

hooks, bell (1994) ”Introduction” i Teaching to Transgress: Education as the Practice of Freedom, Routledge: London, 12 s.

Lykke, Nina (2003) ”Intersektionalitet – ett användbart begrepp för genusforskningen”, Kvinnovetenskaplig tidskrift nr 1, s.47-56, 9 s.

Manns, Ulla (2006) ”På två ben i akademin: om den tidiga kvinnoforskningens projekt”, i Blad till Bladh: En vänbok till Christine, Södertörn Studies in History nr 4, red. M. Einarsson, 9 s.

Nyberg, Anita (1987) ”Vad är förvärvsarbete?” Kvinnovetenskaplig tidskrift nr1, s.47-56, 11s.

Sjöberg, Maria (1997) ”Kvinnans underordning – en undantagshistoria?”, s. 459- 462
ur Historisk tidskrift nr 3, 3 s.

Sjöberg, Maria (1997) ”Hade jorden ett kön? Något om genuskonstruktionen i det tidigmoderna Sverige”, Historisk tidskrift 116, 30 s.

Wittig, Monique (1981) “One is Not Born a Woman”. I For Lesbians Only. A Separatist Anthology, red. Sarah L. Hoagland & Julia Penelope (s 439-448) 10 s.


On-line via SH:s bibliotek:

Haraway, Donna J., (1988) ”Situated Knowledges: the science question in feminism and the privilege of partial knowledge”, Feminist studies, vol 14, nr 3, s. 575-599, 24 s.

Thor, Malin, (2001) ”Oral history – mer än en metod”, Historisk tidskrift nr 3, s.325-345, 20s.

Kimberle Williams Crenshaw, ”Mapping the margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color”, (19s) http://www.wcsap.org/Events/Workshop07/mapping-margins.pdf


Valbar monografi tillkommer (se separat lista nedan).

- Familjen som genusskapande institution

Böcker:

Adeniji, Anna (2008) Inte den typ som gifter sig? Feministiska samtal om äktenskapsmotstånd. Stockholm & Göteborg: Makadam förlag.

Kulick, Don, red. (2005), QueerSverige. Stockholm: Natur och Kultur Förlag. (även på föregående kursmoment)

Marklund, Andreas (2004), I hans hus. Svensk manlighet i historisk belysning. Umeå: Borea.

Roman, Christine (2004), Familjen i det moderna - sociologiska sanningar och feministisk kritik. Malmö: Liber.
Artiklar i kompendium:

Bergman, Helena (1999), ”En familj som andra. Barnavårdsmän och genuspolitik i den tidiga välfärdsstaten”, Historisk tidskrift (119:2): 227-252.

Brennan, Denise. (2002) ”Selling sex for visas: sex tourism as a stepping-stone to international migration” i Ehrenreich, Barbara och Arlie Russell Hochschild, reds. Global Woman: Nannies, Maids and Sex Workers in the New Economy. London: Granta Books. S. 154-168.

Edgren, M (1997) "Makt, sexualitet och våld. Lagen, rätten och det sociala livet genom ett våldtäktsmål i Helsingborg kämnärsrätt 1821." Scandia (band 63, häfte 2).

Rubin, Gayle (1975) ‘The traffic in women: Notes on the “Political Economy” of Sex’. I Rapp, Reyna, red. Towards an Anthropology of Women. Monthly Review Press. S. 157-210.

Stevens, Jacqueline (1997) ’On the Marriage Question’ i Cohen, Cathy J. -. Jones, Kathleen B.- Tronto, Joan C. (1997). Women Transforming Politics: An Alternative Reader. New York: New York University Press. S. 62-81.


On-line via SH:s bibliotek:

Beck-Gernsheim, Elisabeth, 1998 “On the way to a post-familial family. From a community of need to elective affinities”, Theory culture & society 1998, vol. 15: 3-4 (augusti), s. 53–70, 18 s.

Butler, Judith (2002) ‘Is Kinship Always Already Heterosexual?’ Differences: A Journal of Feminist Cultural Studies 13.1 (2002) s. 14-44.

Collins, Patricia Hill (1998) “It’s all in the family: Intersections of Gender, Race, and Nation” Hypatia, vol 13(3):62-82

Gavanas, Anna (2006) ‘De onämnbara: jämlikhet, “svenskhet” och privata hushållstjänster i pigdebattens Sverige”. I de los Reyes, Paulina, red. Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering SOU 2006:59.

Roseneil, Sasha & Shelley Budgeon (2004): ”Cultures of Intimacy and Care Beyond ’the Family’: Personal Life and Social Change in the Early 21st Century”. Current Sociology, Vol. 52(2): 135-159

Stacey, Judith (2004) ‘Cruising to Familyland: Gay Hypergamy and Rainbow Kinship’ Current Sociology 52(2):181-197

Yazdanpanah, Soheyla (2005): ”Att få livet att gå ihop” ur Jämställdhetspolitiska utredningen (SOU 2005:66), s. 85-127. http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/79/13/0970ec39.pdf


- B-uppsatskurs

Böcker:

Dannefjord, Per, 1999. Metod och problem – en inledning till sociologisk analys, Växjö: Växjö universitet, 34 s.

Trost, Jan, 2002. Att skriva uppsats med akribi, Lund: Studentlitteratur, 96 s.

Valbar litteratur (beroende på typ av undersökning/analys):

Bergström, Göran & Boréus, Kristina, 2005. Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, Lund: Studentlitteratur

Ryen, Anne, 2006. Kvalitativ intervju – från vetenskapsteori till fältstudier, Malmö: Liber

Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn, 1997. Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder, Lund: Studentlitteratur- Tematisk fördjupning:
Tematisk fördjupning, 7,5 högskolepoäng: Genusvetenskap B- och C- kurs

ALTERNATIV 1: Läskurser
Ett antal läskurser finns att ta inom ramen för genusvetenskapens B och C-kurser, samtliga kurser omfattar 7,5 högskolepoäng. Aktuella kurser denna termin är:

Sexualitet, identitet, historia (examinator: Lena Lennerhed)

Organisation och ledarskap ur ett genusperspektiv (examinator: Kristina Lindholm)

Kvinnorörelse och feminism (examinator: Ulla Manns)

Feminism – postkolonialism (examinator: Ulla Manns)

Maskuliniteter (examinator: Helena Hill)

Välfärdsstat och kön (examinator: Kristina Lindholm)


ALTERNATIV 2: Tillgodoräkna fristående kurs
Utöver läskurserna kan man välja bland fristående 7,5-högskolepoängskurser inom Sexualiteter (både för B-kurs och C-kurs) respektive Feminismens klassiker (endast för C-kurs). Se litteraturlista i respektive kursplan

- Läskurser:
Tema: Sexualitet, identitet, historia
Examinator: Lena Lennerhed, lena.lennerhed@sh.se

Obligatorisk litteratur:
Foucault, Michel, Sexualitetens historia. 1. Viljan att veta (1980/1976) 200 s

Jensen, Erik N, ”The Pink Triangle and Political Consciousness: Gays, Lesbians, and the Memory of Nazi Persecution” i Journal of the History of Sexuality 1-2:2002 (online via SHs bibliotek) 25 s

Laskar, Pia, Ett bidrag till heterosexualitetens historia. Kön, sexualitet & njutningsnormer i sexhandböcker 1800-1920 (2005) 400 s

Rupp, Leila, ”Towards a Global History of Same-Sex Sexuality” i Journal of the History of Sexuality 2:2001 (online via SHs bibliotek) 15 s


Valbar litteratur, B-studenter väljer en av följande, C-studenter två:
Angelides, Stephen, A History of Bisexuality (2001)

Hallgren, Hanna, När lesbiska blev kvinnor. När kvinnor blev lesbiska (2008)

Katz, Jonathan Ned, The Invention of Heterosexuality (1996)

Laqueur, Thomas, Solitary Sex. A Cultural History of Masturbation (2003) (i urval)

Lundahl, Pia, Intimitetens villkor. Kön, sexualitet och berättelser om det egna jaget (2001)

Nilsson, Arne, ”Såna” på Amerikabåtarna (2005)

Norrhem, Svante, Den hotfulla kärleken. Homosexualitet och vanlighetens betydelse (2001)

Oosterhuis, Harry, Stepchildren of Nature. Krafft-Ebing, Psychiatry, and the Making of Sexual Identity (2000)

Rydström, Jens, Sinners and Citizens. Bestiality and Homosexuality in Sweden 1880-1950 (2001)

Svensson, Ingeborg, Liket i garderoben. En studie av sexualitet, livsstil och begravning (2007)


Tema: Organisation och ledarskap ur ett genusvetenskapligt perspektiv
Examinator: Kristina Lindholm, kristina.lindholm@sh.se

Välj i samråd med examinator bland följande (totalt 1000 sidor för B-kursen och 1250 sidor för C-kursen).

Eriksson-Zetterquist, Ulla & Styhre Alexander (2007) Organisering och intersektionalitet. Liber: Malmö. 182 sidor.

Holgersson, Charlotte ( 2003) Rekrytering av företagsledare. En studie i homosocialitet. Elanders Gotab, Stockholm. 225 sidor.

Kanter Rosabeth Moss Kanter (1977) Men and women of the corporation. 328 sidor.

Lindgren, Gerd (1999) Klass, kön och kirurgi. Relationer bland vårdpersonal i organisationsförändringarnas spår. Liber: Malmö. 141 sidor.

Wahl, Holgersson, Höök & Linghag (2001) Det ordnar sig. Teorier om organisation och kön. Studentlitteratur. 213 sidor.

Collinson David L. and Hearn Jeff (1996) Men as managers, managers as men : critical perspectives on men, masculinities and managements. London: Sage. 275 sidor.

Nilsson, Tomas & Åberg, Martin (2007) Företagaren som kulturbärare. Perspektiv på företagarkultur 1800-2000. Studentlitteratur. 219 sidor.

Mörk, Magnus & Tullberg, Maria (2005) ”Bolagsstämman. En homosocial ritual i marknadens mitt.” I Kulturella perspektiv nr 2. Cirka 15 sidor.


Tema: Kvinnorörelse och feminism
Examinator: Ulla Manns, PA 213, ulla.manns@sh.se

Välj i samråd med examinator bland följande: (totalt ca 1000 sidor för B-kursen respektive ca 1250 sidor för C-kursen)

Basu, Amrita ed. (1995), The Challenge of local feminisms: women´s movements in global perspectiv, 493 s. (olika delar av boken kan väljas)

Enke, Anne (2007), Finding the movement: sexuality, contested space, and feminist activism, 370 s.

Gleadle, Kathryn (1995), The Early Feminists: Radical Unitarians and the emergence of the women´s movements, 1831-1851, 266 s.

Hallgren, Hanna (2008), När lesbiska blev kvinnor: lesbiskfeministiska kvinnors diskursproduktion rörande kön, sexualitet, kropp och identitet under 1970- och 1980-talen i Sverige, 500 s.

Isaksson, Emma (2007), Kvinnokamp : synen på underordning och motstånd i den nya kvinnorörelsen, 370 s.

Lundgren-Gothlin, Eva (1991), Kön och existens: Studier i Simone de Beauvoirs
Le Deuxième Sexe, 366 s.

Lindén, Claudia (2002), Om kärlek: Litteratur, sexualitet och politik hos Ellen
Key, 408 s.

Mohanty, Chandra Talpade (2003), Feminism without borders: Decolonizing theory, practicing solidarity, 300 s.

Rönnbäck, Josefin (2004), Politikens genusgränser: Den kvinnliga rösträttsrörelsen och kampen för kvinnors politiska medborgarskap 1902-1921, 400 s.

Svanström, Yvonne & Östberg, Kjell red. (2003), Än män då? Kön och feminism under 150 år, 270 s.

Obligatorisk för c-studenter:
Ahmed, Sara (2007), ”A Phenomenology of Whiteness”, Feminist Theory vol. 8, nr 2 (finns on-lina via SHs bibliotek), 30 s.


Tema: Feminism – postkolonialism
Examinator: Ulla Manns, PA 213, ulla.manns@sh.se

Obligatorisk kurslitteratur:
Loomba, Ania (2006), Kolonialism/Postkolonialism: en introduktion till ett forskningsfält, 300 s.
Mohanty, Chandra Talpade (2003), Feminism without borders: decolonizing theory, practicing solidarity, 330 s. (den svenska utgåvan går bra att läsa!)
Nussbaum, Martha (2002), Kvinnors liv och social rättvisa: ett försvar för universella värden, 360 s.

Valbar kurslitteratur: välj en av följande:
Kapur, Ratna (2001), ”Imperial parody”, Feminist Theory vol. 2, nr 1, s. 79-88, 9 s. (finns on-line via SHs bibliotek)
Okin, Susan Moller (2003), ”Poverty, well-being, and gender: What counts, who´s heard?”, Philosophy & public affairs, vol. 31: 3, s. 280-316, 36 s. (finns on-line via SHs bibliotek)

Studenter på C-kursen läser även:
Spivak, Gayatri Chakravorty (1999), A critique of postcolonial reason: toward a history of the vanishing present, kapitel 3 “History”, 198-311, 112 s.
Morton, Stephen (2003), Gayatri Chakravorty Spivak (urval, ca 75 s.)

Tema: Maskuliniteter
Examinator: Helena Hill, PA 214, helena.hill@sh.se

Obligatorisk kurslitteratur:
Whitehead, Stephen (2002) Men and Masculinities: Key themes and new directions, 278s.

Valbar kurslitteratur. Välj i samråd med examinator bland följande: (totalt skall obligatorisk och valbar litteratur omfatta 1000 sidor för B-kursen respektive 1250 sidor för C-kursen)

Bertilsdotter, Hanna, 2007, Lagom lika, lagom olika. En diskussion om makt, retorik och
bi-teoretiska/sexuella subjektiviteter, Umeå: Bokförlaget h:ström – Text och kultur.
Carrigan, Tim, Connell, Bob, Lee, John, (1985), “Towards a New Sociology of Masculinity” Theory and Society, vol 14, no 5, s. 551 – 604, 53 s.
Ekenstam, Claes Lorentzen, JÆrgen (red), 2006. Män i Norden. Manlighet och modernitet
1840 – 1940. Hedemora: Gidlunds förlag.
Fundberg, Jesper. 2003. Kom igen Gubbar! Om pojkfotboll och maskuliniteter. Stockholm: Carlssons Förlag.
Hamrén, Robert, 2007, Vi här bara några kompisar som träffas ibland. Rotary som
manlig arena, Stockholm: Normal förlag.
Halberstam, Judith. 1998. Female Masculinity. Durham&London: Duke University Press.
Hill, Helena, 2007, Befria mannen! Idéer om förtryck, frigörelse och förändring hos en svensk mansrörelse under 1970- och tidigt 80-tal, Umeå: Bokförlaget h:ström - Text och Kultur.
Johansson, Ella (1994) Skogarnas Fria Söner: Maskulinitet och Modernitet i Norrländskt Skogsarbete. Stockholm: Nordiska Museet.
Jonsson, Rickard, 2007, Blatte betyder kompis. Om maskulinitet och språk i en högstadieskola, Stockholm: Ordfront.
Kimmel, Michael 1996. “The contemporary “crisis” of masculinity“ i Manhood in America – A Cultural History. New York: The Free Press.
Kuosmanen, Jari. 2001. Finnkampen: en studie av finska mäns liv och sociala karriärer i Sverige. Gidlunds: Hedemora.
Manlighetens många ansikten: fäder, frisörer och andra män. 2003. Thomas Johansson & Jari Kuosmanen (red) Lund: Liber.
Nilsson, Bo (1999) Maskulinitet: representation, ideologi, retorik. Umeå: Borea.
Nixon, Sean. 1997. “Exhibiting Masculinity” i Hall (ed) Representation. Cultural Representations and Signifying Practices. Thousand Oaks & London & New Dehli: SAGE Publications.
Nordberg, Marie (2005) Jämställdhetens spjutspetsar? Manliga arbetstagare i kvinnoyrken, jämställdhet, maskulinitet, femininitet och heteronormativitet. Göteborg: Arkipelag.
Nordin, Lissa, 2007, Man ska ju vara två. Män och kärlekslängtan i norrländsk glesbygd, Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur.
Osgerby, Bill. 2001. Playboys in paradise: Masculinity, Youth and Leisurestyle in Modern America. Oxford&New York: Berg.
Pease, Bob & Pringle, Keith. 2001. A man's world? changing men's practices in a globalized world. London: Zed.
Plantin, Lars. 2001. Mäns föräldraskap: om mäns upplevelser och erfarenheter av faderskapet. Göteborgs universitet Institutionen för socialt arbete.
Sernhede, Ove. 2002. Alienation is My Nation: Hiphop och unga mäns utanförskap i Det Nya Sverige. Stockholm: Ordfront.
Tjeder, David. 2003. The Power of Character: Middle-class Masculinities. Stockholms Universitet.

Tema: Välfärdsstat och kön
Examinator: Kristina Lindholm, kristina.lindholm@sh.se

Obligatorisk kurslitteratur:

Eduards, Maud, ”Att studera och värdera välfärd”, i Kvinnovetenskaplig tidskrift, 1990, 2, s. 3-12 (9 s.)

Esping-Andersen, Gösta & Korpi, Walter, “From poor relief towards institutional welfare states. The development of Scandinavian social policy”, i The Scandinavian mode. Welfare states and research, red. Robert Erikson, New York, London, 1987, s. 39-74 (45 s.)

Hirdman, Yvonne, ”Genussystemet”, i: SOU 1990:44 Demokrati och makt i Sverige, Stockholm, s. 73-116 (43 s.)

Lewis, Jane "Gender and the development of welfare regimes", Journal of European social policy, 1992, s. 159-73 (14 s.)

de los Reyes, Paulina, ”Folkhemmets paradoxer. Genus och etnicitet i den svenska modellen”, Kvinnovetenskaplig tidskrift, 2000, 2, 27-47 (20 s.)

Siim, Birte, ”Feministiska tolkningar av samspelet mellan kvinnor och välfärdsstaten”, Kvinnovetenskaplig tidskrift, 1990, 2, 13-25 (12 s.)

Valbar kurslitteratur. Välj i samråd med examinator (två texter för B-kurs och tre för C-kurs):
Bergqvist, Christina & Anita Nyberg, ”Den svenska barnomsorgsmodellen . Kontinuiteter och förändringar under 1990-talet”, i Välfärdstjänster i omvandling, Stockholm SOU 2001: 52, s. 239-280 + Sainsbury, Diane, ”Välfärdsutveckling för kvinnor och män på 1990-talet” i Välfärd och försörjning, red. Åke Bergmark, SOU 2000: 40, s. 87-128 (båda artiklarna tillsammens räknas som "en" text) ( 81 s.) (båda kan laddas ner på http://www.regeringen.se/sb/d/108)

Hirdman, Yvonne, Att lägga livet till rätta. Studier i svensk folkhemspolitik, Stockholm: Carlssons, 1989/2000 (248 s.)

Ljusande framtid eller ett långt farväl? Den svenska välfärdsstaten i jämförande belysning, red. Agneta Stark, SOU 1997:115 (220 s.) (kan laddas ner på http://www.regeringen.se/sb/d/108)

Klinth, Roger, Göra pappa med barn. Den svenska pappapolitiken 1960-95, Umeå: Boréa, 2002 (422 s.)

Runcis, Maija, Steriliseringar i folkhemmet, Stockholm: Ordfront, 1998, (370 s.)

Sainsbury, Diane (red.) Gender and welfare state regimes, Oxford: Oxford university press, 1999 (293 s.)

Åmark, Klas, Hundra år av välfärdspolitik. Välfärdsstatens framväxt i Norge och Sverige, Umeå: Boréa, 2005 (343 s.)


- Valbar monografi, Teori och metod 1
- välj en av nedanstående böcker:

Andersson, Susanne (2002), Ordnande praktiker : en studie av status, homosocialitet och maskuliniteter utifrån två närpolisorganisationer
Amft, Andrea (2000), Sápmi i förändringens tid: en studie om svenska samers
levnadsvillkor under 1900-talet ur ett genus- och etnicitetsperspektiv
Bertilsdotter, Hanna, (2007), Lagom lika, lagom olika. En diskussion om makt, retorik och bi-teoretiska/sexualla subjektiviteter, Umeå: h:ström text & kultur
Bohman, Kristina (1984), Women of the barrio: class and gender in a Colombian city
Brink Pinto, Andres (2008) Med Lenin på byrån. Normer kring klass, genus och sexualitet i den svenska kommunistiska rörelsen 1921 – 1939, Lund: Pluribus.
Bäckman, Maria (2003), Kön och känsla. Samlevnadsundervisning och ungdomars tankar om sexualitet
Edenheim, Sara (2005), Begärets lagar: Moderna statliga utredningar och heteronormativitetens genealogi
Ekström, Simon (2002), Trovärdighet och ovärdighet: Rättsapparatens hanterande av kvinnors anmälan av våldtäktsbrott, Stockholm 1946-1950
Fjelkestam, Kristina (2002), Ungkarlflickor, kamrathustrur och manhaftiga lesbianer, Modernitetens litterära gestalter i mellankrigstidens Sverige
Fundberg, Jesper (2003), Kom igen, gubbar! Om pojkfotboll och maskulinitet
Hallgren, Hanna (2008), När lesbiska blev kvinnor: lesbiskfeministiska kvinnors diskursproduktion rörande kön, sexualitet, kropp och identitet under 1970- och 1980-talen i Sverige, Göteborg: Kabusa böcker
Ganetz, Hillevi (1997), Hennes röster, Rocktexter av Turid Lundqvist, Eva Dahlgren och Kajsa Grytt
Hamrén, Robert, (2007), Vi är bara några kompisar som träffas ibland. Rotary som en manlig arena, Stockholm: Normal förlag.
Holgersson, Ulrika (2005), Populärkulturen och klassamhället: Arbete, klass och genus i svensk dampress i början av 1900-talet
Höök, Pia (2001), Stridspiloter i vida kjolar, om ledarskap och jämställdhet
Jansson, Maria (2001), Livets dubbla vedermödor, Om moderskap och arbete
Jonsson, Rikard, (2007), Blatte betyder kompis. Om maskulinitet och språk i en högstadieskola, Stockholm: Ordfront.
Klinth, Roger (2002), Göra pappa med barn: den svenska pappapolitiken 1960-95
Larsson, Maja (2002), Den moraliska kroppen, Tolkningar av kön och individualitet i 1800-talets populärmedicin
Lindberg, Anna (2001), Experience and identity : a historical account of class, caste and gender among the Cashew workers of Kerala, 1930-2000
Lindén, Claudia (2002), Om kärlek: litteratur, sexualitet och politik hos Ellen Key
Lindholm, Kristina (2008), SSU och könspolitikens gränser 1970 –2000: diskussionerna om kvinnorepresentation i Sverige socialdemokratiska ungdomsförbund, Linköping: Linköping studies in arts and science, 0282-9800; 459.
Ljunggren, Jens (1999), Kroppens bildning, Linggymnastikens manlighetsprojekt 1790-1914
Lundgren-Gothlin, Eva (1991), Kön och existens, Studier i Simone de Beauvoirs Le Deuxiéme Sexe
Lönngren, Ann-Sofie (2007), Att röra en värld: en queerteoretisk analys av erotiska trianglar i sex verk av August Strindberg, Lund: Ellerströms.
Nilsson Motevasel, Ingrid (2000), Män, kvinnor & omsorg: en studie av omsorg som begrepp och handling i mans- och kvinnodominerade yrken
Månsson, Annika (2000), Möten som formar: interaktionsmönster på förskola mellan pedagoger och de yngsta barnen i ett genusperspektiv
Nordin, Lissa, (2007), Man ska ju vara två. Män och kärlekslängtan i norrländsk glesbygd, Stockholm: Natur & kultur.
Petersson, Magdalena (2003), Identitetsföreställningar : performance, normativitet och makt ombord på SAS och AirHoliday
Rönnblom, Malin (2002), Ett eget rum? Kvinnors organisering möter etablerad politik
Sandell, Kerstin (2001), Att (åter)skapa “det normala”: bröstoperationer och brännskador i plastikkirurgisk praktik
Sommestad, Lena (1992), Från mejerska till mejerist, En studie av mejeriyrkets maskuliniseringsprocess
Sundén, Jenny (2002), Material Virtualities: approaches online, textual embodiment
Lenz Taguchi, Hillevi (2000), Emancipation och motstånd: dokumentation och kooperativa läroprocesser i förskolan
Tiby, Eva (1999), Hatbrott? Homosexuella kvinnors och mäns berättelser om utsatthet för brott
Tornbjer, Charlotte (2002), Den nationella modern: moderskap i konstruktioner av svensk nationell gemenskap under 1900-talets första hälft