Kursplan  
 
Handelsrättslig översiktskurs, 15 högskolepoäng
(Introduction to Business Law, 15 credits)
 
Kurskod: 1001HA
Ämnesgrupp: Handelsrätt
Huvudområde: Inget huvudområde
Ansvarig institution: Samhällsvetenskaper
Utbildningsområde/n: Juridiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: A
Fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2014


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden för humaniora, samhällsvetenskap och teknik vid Södertörns högskola den 2007-08-20 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats 2013-10-21.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 6, undantag ges för Engelska B).
Eller
Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A6).

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs har studenten

 • kunskap för att identifiera och analysera enklare juridiska problem inom civilrätten samt föreslå lösningar på olika enklare problemställningar
 • översiktlig kunskap och förståelse för de normer, dvs. lagar och sedvänjor, som reglerar företagens relationer inbördes, med samhället, med organisationer och med enskilda individer
 • förmåga att översiktligt förklara och värdera de juridiska konsekvenserna av parters olika agerande och vilka alternativa handlingsalternativ som föreligger
 • förmåga att själv och i samverkan med andra genomföra en rättsutredning inom förmögenhetsrättens område och presentera resultatet av denna såväl skriftligen som muntligen.

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen ger en bred översikt över juridiken, med tonvikten lagd på de grundläggande rättsreglerna. Särskild vikt läggs vid:
  1. Avtalsrätt, dvs. avtals ingående, tolkning, fullmakt och ogiltighet.
  2. Köprätt, dvs. reglerna för köp av olika typer av egendom i köplagen, konsumentköplagen, avbetalningsköplagen, hemförsäljningslagen m.fl.
  3. Fastighetsrätt, dvs. jordabalkens regler om köp av fast egendom, lagfarts- och inteckningssystemet samt olika nyttjanderätter.
  4. Associationsrätt, dvs. reglerna för samverkan i aktiebolag, handelsbolag och enkla bolag.
  Andra rättsområden som översiktligt behandlas under kursen är arbets-, marknads-, familje-, fordrings-, immaterial-, konkurs/utsöknings-, obligations/sak-, process-, skadestånds- och straffrätt.
  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och grupparbeten.
  Kursen förutsätter att stor tid ägnas åt egna studier av litteratur och lagtext.

  • Handelsrättslig översiktskurs, 15 högskolepoäng
   (Introduction to Business Law, 15 credits)


  • 1001, Handelsrättslig översiktskurs, seminarier , 0 högskolepoäng
   (Introduction to Business Law, Seminars, 0 credits)
   Betygsalternativ: U/G

   1002, Handelsrättslig översiktskurs, tentamen, 0 högskolepoäng
   (Introduction to Business Law, Examination, 0 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

   1003, Handelsrättslig översiktskurs, slutbetyg , 15 högskolepoäng
   (Introduction to Business Law, Final Grade, 15 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Undervisningen innefattar föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Inlämningsarbeten samt redovisningen av densamma är obligatorisk.

  6. Examination

  Skriftlig tentamen äger rum vid kursens slut. I övrigt gäller obligatorisk närvaro på seminarier samt avklarade inlämningsuppgifter.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 2007HT 20132013-06-10Ämnesstyrlesen för företagsekonomi
  VT 2014VT 20142013-06-10Ämnesstyrelsen för företagsekonomi
  HT 2014VT 20162016-05-20Ämnesrådet för Företagsekonomi
  HT 2016HT 20172016-05-20Ämnesrådet för Företagsekonomi
  VT 20182017-09-27

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

  9. Övrigt
  2013-10-21: kursplanens behörighetskrav anpassades till Gy11.