Kursplan  
 
Matematik och språk, grundnivå, 15 högskolepoäng
(Mathematics and Language, First Cycle, 15 credits)
 
Kurskod: 1028MA
Ämnesgrupp: Matematik/tillämpad matematik
Huvudområde: Inget huvudområde
Ansvarig institution: Lärarutbildningen
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 50% Naturvetenskapliga området 50%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: C
Fördjupning: G2F (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2017


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningens kursplanenämnd vid Södertörns högskola den 2017-03-07 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Förskollärarexamen eller grundskollärarexamen

3. Lärandemål

Efter avslutad kurs kan studenten
 • redogöra för didaktiska teorier för ett språkutvecklande arbetssätt i matematik
 • ta hänsyn till barns/elevers olika språkkultur vid arbete med matematik
 • analysera sambandet mellan språk, språkutveckling, kommunikation, resonemang och lärande i matematik
 • redogöra för grundläggande idéer för matematiska begrepp och metoder inom taluppfattning, algebra, geometri och problemlösning
 • redogöra för den matematiska terminologi och det språk som kan vara lämpligt att använda vid ett språkutvecklande arbetssätt i matematik, för att konkretisera utvalda begrepp
 • analysera utvalda grundläggande didaktiska och språkdidaktiska modeller och begrepp
 • värdera några kommunikationsmodeller med användandet av språkvetenskaplig terminologi
 • tillämpa didaktiska teorier vid konkretisering och diagnostisering av barns/elevers matematikutveckling

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen behandlar ämnesteori, ämnesdidaktik och ämnesmetodik i matematik med fokus på matematik och språk vid ett språkutvecklande arbetssätt i matematik. Under kursen presenteras kontinuerligt aktuell ämnesdidaktisk forskning och vad denna forskning kan betyda för att förändra och förnya synen på barns/elevers matematikutveckling.

  Under kursen analyseras hur grundläggande matematiska begrepp kan konkretiseras i undervisningen. Vidare behandlas och analyseras språkvetenskapliga och didaktiska begrepp samt modeller för att undervisa på ett sätt som leder till barns/elevers matematikutveckling.

  • Matematik och språk, grundnivå, 15 högskolepoäng
   (Mathematics and Language, First Cycle, 15 credits)
   Under kursen introduceras studenten till att arbeta med ett språkutvecklande arbetssätt i matematik och med ett laborativt arbetssätt och laborativa metoder inom områdena taluppfattning, algebra, geometri och problemlösning. Undervisning av elever med olika språkkulturer uppmärksammas liksom vilka utmaningar som kan uppstå i matematikundervisningen och hur de kan åtgärdas.

   Språkets viktiga roll lyfts fram när det gäller konkretisering av matematiska begrepp i matematikundervisningen och elevers förmåga att resonera om matematiska begrepp.

   Grundläggande språkvetenskapliga begrepp introduceras, liksom grundläggande didaktiska och språkdidaktiska begrepp och modeller.

   Stor uppmärksamhet ägnas också åt lärarens kommunikation med eleverna och hur denna påverkar möjligheterna att utveckla barns/elevers förmågor i och attityder till matematik.


  • 1001, Matematik och språk, grundnivå, 15 högskolepoäng
   (Mathematics and Language, First Cycle, 15 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  I kursen ingår föreläsningar och andra moment som till exempel seminarier och praktiska övningar.

  6. Examination

  Kursen examineras genom obligatorisk närvaro på föreläsningar och aktivt deltagande på seminarier och workshopar samt genom individuella skriftliga rapporter.

  Frånvaro från föreläsningar samt högst två seminarietillfällen kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 20172017-05-12Rådet för fristående kurser

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.