Kursplan  
 
Kreativt skrivande A, 30 högskolepoäng
(Creative Writing A, 30 credits)
 
Kurskod: 1097SV
Ämnesgrupp: Svenska
Huvudområde: Svenska
Ansvarig institution: Kultur och lärande
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: A
Fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2013


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2012-02-23 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats 2012-10-29.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskaper och förståelse
• redogöra för karaktäristiska drag i olika typer av gestaltande text
• redogöra för skrivprocessteori

Färdigheter och förmåga
• skriva olika typer av texter
• diskutera och analysera texter
• formulera läsarrespons
• formulera ett tema och utveckla detta i essäform med utgångspunkt i kurslitteraturen

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• värdera egna och andras skrivstrategiska val
• värdera kreativt skrivande som arbetsmetod.

4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen syftar till att studenten ska utveckla sitt skrivande och sin medvetenhet om skrivandets villkor och uttrycksmedel. Kursen innehåller skrivuppgifter där studenterna får experimentera med olika metoder för skrivande och olika textuella uttrycksformer och genrer. Fokus ligger på genrer som essä, novell och journalistiskt reportage. Studenterna granskar andra studenters och författares texter och diskuterar dem vad gäller språkligt uttryck och innehåll. Studenterna övar också på att bearbeta sina egna texter efter respons. Kursens teoretiska del behandlar teorier om kreativitet, skrivande och text.

 • Idé och uttryck, 7,5 högskolepoäng
  (Ideas and Forms of Expression, 7.5 credits)
  Delkursen innehåller kreativa skrivövningar där studenterna får experimentera med olika metoder för skrivande. Studenterna läser och diskuterar texter av olika författare. Studenterna diskuterar också varandras texter, och bearbetar sina egna texter efter respons från varandra och läraren. Studenterna bekantar sig också med teorier om kreativitet och skrivande.


 • 1001, Idé och uttryck, 7,5 högskolepoäng
  (Ideas and Forms of Expression, 7.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G
 • Prosaövningar, 7,5 högskolepoäng
  (Prose, 7.5 credits)
  Delkursen innehåller genrebestämda skrivuppgifter med fokus på novellen och det journalistiska reportaget. Studenterna diskuterar varandras texter, och bearbetar sina egna texter efter respons från varandra och läraren. Studenterna fördjupar sina kunskaper om skönlitterära och journalistiska skrivstrategier.


 • 1004, Prosaövningar, 7,5 högskolepoäng
  (Prose, 7.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G
 • Analys, 7,5 högskolepoäng
  (Analysis, 7.5 credits)
  Delkursen tar upp olika textteorier och textanalytiska verktyg, och fokuserar särskilt på narrativitet, stilistik och intertextualitet. Studenterna lär sig känna igen karaktäristiska drag i essäistiska texter, och att diskutera och värdera texterna i sitt sammanhang.


 • 1002, Analys, 7,5 högskolepoäng
  (Analysis, 7.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G
 • Essä, 7,5 högskolepoäng
  (Essay as a genre, 7.5 credits)
  Delkursen handlar om essän som genre. Studenterna får öva på att samla stoff och generera idéer. Studenterna formulerar teman med utgångspunkt i kurslitteraturen och skriver essäistiska texter utifrån detta. Studenterna diskuterar också varandras texter, och bearbetar sina egna texter efter respons från varandra och läraren.


 • 1003, Essä, 7,5 högskolepoäng
  (Essay as a genre, 7.5 credits)
  Betygsalternativ: U/G

5. Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och individuella arbeten.

6. Examination

Idé och uttryck:
Aktivt deltagande vid seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter samt skriftlig hemtentamen.

Prosaövningar:
Aktivt deltagande vid seminarier samt skriftliga inlämningsuppgifter.

Analys:
Skriftlig hemtentamen.

Essä:
Aktivt deltagande vid seminarier samt skriftliga inlämningsuppgifter.
 Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

7. Litteratur

Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
 
Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
HT 2012HT 20122012-04-13Ämnes- och programstyrelsen för svenska, retorik, retorikkonsultprogrammet och informatörsprogrammet
VT 2013VT 20132012-10-17Ämnes- och programstyrelsen för svenska och informatörsprogrammet
HT 2013HT 20142013-05-08Ämnes- och programstyrelsen för svenska och informatörsprogrammet
VT 2015VT 2015
HT 2015HT 20152015-05-06Program- och ämnesråd för svenska
VT 2016VT 20162015-11-12Program- och ämnesråd Svenska
HT 2016HT 20162016-05-04Program- och ämnesrådet för svenska
VT 2017VT 20172016-11-24Program- och ämnesråd
HT 2017VT 20182017-05-18Program- och ämnesråd för svenska
HT 20182018-05-24Program- och ämnesråd för svenska

8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.