Utbildningsplan
 
Europaprogrammet inriktning geografi, 180 högskolepoäng
(European Programme: Specialisation Geography, 180 credits)
 
ProgramkodP1203
Ansvarig institutionGenus, kultur och historia
Utbildningsnivå Grundnivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. HT 2007
Giltig t.o.m. HT 2009


1. Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden för humaniora, samhällsvetenskap och teknik vid Södertörns högskola den 2007-08-20 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Engelska B
Svenska B

3. Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning har studenten

 • förståelse för moderna europeiska förändrings- och integrationsprocesser i huvuddrag och enskildheter

 • förståelse för grundläggande drag och egenskaper i europeiskt samhällsliv och hur förutsättningar och villkor för samhällslivet skiljer sig åt mellan och inom europeiska regioner, stater, grupper, traditioner och gemenskaper

 • förståelse för hur europeiska samhällsformer och organisationssätt och deras politiska, ekonomiska och kulturella uttryck samverkar med, påverkar och påverkas av internationella och globala förhållanden

 • förståelse för grundläggande samband och kopplingar mellan olika tolkningar av den europeiska historiska och samtida erfarenheten och mellan sådana tolkningar och olika ideologiska och politiska positioner

 • förståelse för värdet och funktionen av ett kritiskt, flerdisciplinärt förhållningssätt för de vetenskapliga studiet av europeiskt samhällsliv, samt

 • förståelse för förhållandet mellan den genomgångna utbildningen och ett kvalificerat yrkesliv

 • fördjupade kunskaper inom huvudområdet för utbildningen  Färdighet och förmåga

  Efter genomgången utbildning har studenten

 • förmåga att producera kvalificerad analytisk text om samhälleliga förhållanden inom ramen för utredande arbetsuppgifter i offentlig eller privat verksamhet

 • förmåga att sortera, värdera och skriftligen och muntligen kommunicera europaorienterad kunskap och information om komplexa och enklare samhällsfrågor effektivt

 • förmåga att samverka med företrädare för andra professionella och vetenskapliga specialiteter än den egna på ett problemfokuserat sätt

 • förmåga att omsätta de kunskaper och den förståelse som förvärvats genom utbildningen i kvalificerat utredande yrkesarbete

  Värderingsförmåga och förhållningssätt

  Efter genomgången utbildning har studenten

 • förmåga att bedöma värdet, styrkan och inriktningen i vetenskapliga och utredande texter, arbeten och argument

 • förmåga att värdera olika sätt att se på och beskriva europeiska, globala, nationella, regionala och lokala samhällsförhållanden och -processer

 • förmåga att urskilja och värdera hur tillgängliga kompetensmönster bäst kan utnyttjas för att hantera givna problem och frågeställningar inom en given organisatorisk verksamhets ramar.


 • 4. Användbarhet

  En examen från Europaprogrammet ger en bra grund för att kunna söka arbete inom privat eller offentlig sektor i de europeiska länderna, till exempel som utredare, informatör, sakkunnig eller analytiker. Utbildningen ger insikter i ett mångvetenskapligt arbetssätt och träning i kritiskt tänkande. Studenten blir väl förberedd för att förhålla sig analytiskt till problem i dagens globaliserade värld.

  5. Examen

  Examensbenämning:

 • Filosofie kandidatexamen i huvudområdet geografi
 • Degree of Bachelor of Science in Geography

  Krav för examen:

 • Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med succesiv fördjupning inom ämnet geografi. Inom huvudområdet skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

 • 6. Programbeskrivning

  Studierna inleds med ett för alla studenter gemensamt basår, DEMOS (Det moderna samhället), 60 högskolepoäng. Därutöver läses dels 90 högskolepoäng inom huvudområdet dels 30 högskolepoäng i ett europeiskt språk eller en programspecifik kurs om 30 högskolepoäng. Programmets studenter har även möjlighet att delta i olika internationella utbytesprogram.

  7. Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

  DeMoS: Det moderna samhället - ett mångvetenskapligt perspektiv, 60 högskolepoäng
  Geografi A,
  Geografi B
  Geografi C
  Engelska A, 30 högskolepoäng alternativt
  programspecifik kurs,Europeisk integration och diversitet 30 högskolepoäng

  Andra moderna europeiska språk eller arabiska kan tillgodoräknas och ersätta engelska.
   Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de obligatoriska kurser som ges inom ramen för programmet alternativt på någon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se 11 Övrigt, gällande behörighet).

  8. Kurser som kan ingå i programmet

  -
   Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

  9. Självständigt arbete

  Formerna för examensarbete/självständigt arbete inom respektive inriktning bestäms av programmets huvudområden.

  10. Tillgodoräknande av tidigare utbildning

  Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

  11. Övrigt

  För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.

  I anslutning till programmet, efter 180 avklarade högskolepoäng från Europaprogrammet och avslutad C-kurs i huvudområdet, finns möjlighet att genomföra praktik på 30 högskolepoäng av värde för studieinriktning och framtida yrkesverksamhet. För ordnande av praktikplats och upprättande av praktikplan (som ska godkännas av programansvarig) ansvarar studenten själv.

  2011-05-06 reviderades utbildningsplan P2014 (Europaprogrammet) så att man under sista terminen även kan välja att studera vid ett utländskt lärosäte. Denna möjlighet gäller även studenter antagna till denna utbildningsplan.

  Ur P2014:
  Under sista terminen väljs någon av följande tre varianter:
  1. Den programspecifika kursen, Europeisk integration och diversitet, 30 högskolepoäng.
  2. Modernt europeiskt språk inklusive arabiska motsvarande 30 högskolepoäng. Engelska erbjuds vid Södertörns högskola. Andra moderna europeiska språk eller arabiska kan studeras vid annat lärosäte och tillgodoräknas inom programmet.
  3. Kurser motsvarande 30 högskolepoäng vid utländskt universitet inom något av programmets huvudområden eller med europainriktning. Utlandsstudier kan i undantagsfall kompletteras med kurser vid svenskt lärosäte. Detta tillåts i de fall då planerade utlandsstudier om 30 högskolepoäng överenskommet i Learning Agreement inte till fullo kunnat genomföras som planerat.