Utbildningsplan
 
Magisterprogram i litteraturvetenskap, 60 högskolepoäng
(Master's Programme in Comparative Literature, 60 credits)
 
ProgramkodP1245
Ansvarig institutionKultur och lärande
Utbildningsnivå Avancerad nivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. VT 2016


1. Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2013-06-26 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Utbildningsplanen har reviderats 2015-10-07.

2. Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen med 90 högskolepoäng i litteraturvetenskap eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Sv B/Sv2 B eller motsvarande.

3. Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning kan studenten

 • uppvisa fördjupad förtrogenhet med litteraturvetenskapens specifika forskningstradition

 • uppvisa mycket god kunskap i internationellt gångbara litteraturvetenskapliga teoribildningar

 • med stor förtrogenhet redogöra för och jämföra olika teoretiska och metodiska tillvägagångssätt vid litteraturanalys

 • uppvisa mycket god förståelse för litteraturens specifika karaktär som kulturellt och socialt uttryck i olika epoker, inklusive samtiden.  Färdighet och förmåga

  Efter genomgången utbildning kan studenten

 • uttrycka sig skriftligt och muntligt på ett klart och strukturerat språk

 • tillgodogöra sig litteraturteori och andra för litteraturvetenskap relevanta teorier

 • beskriva, analysera och sammanfatta teoretiska resonemang kring estetiska texter

 • sätta sig in i och redogöra för ett litteraturvetenskapligt forskningsområde samt kritiskt sammanställa och presentera forskningsöversikter

 • självständigt definiera och avgränsa en relevant litteraturvetenskaplig frågeställning samt självständigt tillämpa den i en vetenskaplig undersökning

 • aktivt delta i vetenskapliga diskussioner i bland annat litteraturvetenskapliga forskningsseminarier

 • bearbeta forskningsresultat för en större publik, exempelvis i dags- och tidskriftspress.  Värderingsförmåga och förhållningssätt

  Efter genomgången utbildning kan studenten

 • anlägga ett genomgripande genusperspektiv på teori, litteratur och litteraturhistoria

 • uppvisa god förmåga att tolka såväl teoretiska som litterära texter

 • självständig värdera ämnesbärande teoribildningars för- och nackdelar samt uppvisa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar och människors ansvar för hur den används

 • med mycket god generalistkompetens överblicka, kritiskt värdera och sammanfatta stora mängder teoretisk text

 • uppvisa välgrundad insikt i betydelsen av ett kritiskt, väl förberett textanalytiskt förhållningssätt.


 • 4. Användbarhet

  Programmet ger användbara verktyg för verksamheter inom kultursektorn eller andra yrkesområden där estetisk analysförmåga och vetenskaplig kompetens är meriterande samt ger behörighet för studier på forskarutbildningsnivå. Dessutom har studenten utmärkta förutsättningar att i tal och skrift delta i en intellektuell offentlighet, till exempel som kulturskribent.

  5. Examen

  Examensbenämning:

 • Filosofie magisterexamen med huvudområdet litteraturvetenskap
 • Degree of Master of Arts (60 credits) in Comparative Literature

  Krav för examen:

 • Filosofie kandidatexamen samt fullgjorda kursfordringar om 60 högskolepoäng inom programmet. Inom ramen för kursfordringarna skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet.

 • 6. Programbeskrivning

  Programmet omfattar två terminer.

  Den första terminen inleds med den obligatoriska kursen Litteraturvetenskapliga tolkningsteorier (7,5 högskolepoäng). Därutöver läser studenten ytterligare valbara kurser motsvarande 22,5 högskolepoäng (se mer under punkt 8: Kursen som kan ingå i programmet).

  Som en förberedelse för andra terminens uppsatsarbete prövar studenten att tillämpa olika tolkningsmodeller på den litteratur de läser på första terminens kurser. Sammantaget innebär första terminens studier en förberedelse för uppsatsarbetet.

  I magisteruppsatsen (30 högskolepoäng) ska teoretiska och metodiska utgångspunkter presenteras och värderas i förhållande till andra möjliga alternativ. Dessutom ska uppsatsen innehålla en värdering av resultatet, som återkopplas till den inledande teoretiska diskussionen. Uppsatsen ventileras offentligt och bedöms av en utsedd examinator.

  Inom ramen för arbetet med uppsatsen tränar sig studenten också i att bearbeta sitt material för att presenteras för en större allmänhet, exempelvis i dags- och tidskriftspress.

  7. Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

  Termin 1
  Litteraturvetenskaplig tolkningsteori, 7,5 högskolepoäng
  Valbara kurser om 22,5 högskolepoäng (se mer under punkt 8: Kurser som kan ingå i programmet)

  Termin 2
  Magisteruppsats, 30 högskolepoäng
   Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de obligatoriska kurser som ges inom ramen för programmet alternativt på någon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se 11 Övrigt, gällande behörighet).

  8. Kurser som kan ingå i programmet

  Under termin 1 läser studenten, inom ramen för programmet, valbara kurser motsvande 22,5 högskolepoäng. Vid Södertörns högskola erbjuds vanligtvis följande valbara kurser:

  - Att läsa fram djuren, en fördjupning i litterära djurstudier, 7,5 högskolepoäng
  - Att skriva för offentligheten, 7,5 högskolepoäng
  - Fördjupade författarskapsstudier, 15 högskolepoäng
  - Litteraturvetenskaplig fördjupningskurs, 7,5 högskolepoäng
  - Tematiskt studium, 7,5 högskolepoäng

  Studenten kan också välja att söka andra relevanta kurser inom eller utanför den egna högskolan. Kursen/kurserna ska då utgöra del av studentens specialinriktning och svara mot magisterprogrammets mål. Vald kurs ska godkännas av programansvarig lärare.
   Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

  9. Självständigt arbete

  Examensarbetet utgörs av en magisteruppsats på 30 högskolepoäng.

  10. Tillgodoräknande av tidigare utbildning

  Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

  11. Övrigt

  För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.

  Information om vilka valbara delkurser som ges vid Södertörns högskola under nästkommande termin publiceras på ämnets hemsida senast två (2) veckor innan sista ansökningsdag.