Utbildningsplan
 
Magisterprogram i pedagogik med interkulturell inriktning, 60 högskolepoäng
(Master's Programme in Education: Intercultural Specialisation, 60 credits)
 
ProgramkodP1328
Ansvarig institutionKultur och lärande
Utbildningsnivå Avancerad nivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. VT 2013


1. Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2011-02-03 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Utbildningsplanen har reviderats 2012-10-29.

2. Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng inom huvudområdet pedagogik eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Sv B/Sv2 B eller motsvarande.

3. Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning kan studenten

 • tillämpa avsevärt fördjupade och breddade kunskaper om aktuella vetenskapliga teorier och aktuell forskning inom pedagogik och pedagogik med interkulturell inriktning

 • analysera och kritiskt tolka uppkomsten av gränsöverskridande identiteter i dagens globaliserad värld.

 • kritiskt analysera lärandeprocesser i mångkulturella och heterogena grupper  Färdighet och förmåga

  Efter genomgången utbildning kan studenten

 • med utgångspunkt i vetenskapliga teorier och begrepp inom pedagogik, självständigt identifiera, kritiskt reflektera över och kontrastera kulturbundna föreställningar i kunskapssyn och lärande hos sig själv och andra

 • muntligt och skriftligt kritiskt analysera faktorer som hindrar respektive främjar lärande och utveckling i olika typer av skol-, organisations- och verksamhetskulturer

 • självständigt skapa villkor för att synliggöra och motverka etnocentrism och monokulturella perspektiv inom olika lärandemiljöer

 • organisera och leda lärandeprocesser i mångkulturella och heterogena grupper

 • genomföra ett självständigt vetenskapligt arbete i pedagogik med interkulturell inriktning  Värderingsförmåga och förhållningssätt

  Efter genomgången utbildning kan studenten

 • göra fördjupade bedömningar av lärandeprocesser med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter ur ett pedagogiskt och interkulturellt perspektiv

 • förhålla sig kritisk och analytisk till vetenskapens möjligheter och begränsningar samt dess roll i samhället

 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling
 • 4. Användbarhet

  En magisterexamen i pedagogik med interkulturell inriktning är en tillgång för den som har eller i framtiden väntas få pedagogiska uppgifter av olika slag. Dessa pedagogiska uppgifter kan handla om att identifiera, leda och organisera lärandeprocesser i mångkulturella och heterogena grupper, exempelvis inom olika organisationer och företag samt skolor och utbildningsverksamhet. Utbildningen ger också en förberedelse för forskarutbildning.

  5. Examen

  Examensbenämning:

 • Filosofie magisterexamen med huvudområdet pedagogik
 • Degree of Master of Arts (60 credits) in Education

  Krav för examen:

 • Filosofie kandidatexamen samt fullgjorda kursfordringar om 60 högskolepoäng inom programmet. Inom ramen för kursfordringarna ska studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet.

 • 6. Programbeskrivning

  Pedagogik med interkulturell inriktning avser både en vetenskap och en praktik som har kulturell mångfald som utgångspunkt för förståelsen av mänskligt lärande, socialisation och utveckling samt villkoren för dessa processer. Kultur ses här i vid bemärkelse och innefattar olika typer av gemensamma mänskliga erfarenheter och tillhörigheter. I programmet utvecklar studenten fördjupade kunskaper om lärande och pedagogiska vetenskapliga teorier ur ett interkulturellt och etiskt perspektiv. Vidare fördjupar studenten sin förmåga att förstå uppkomsten av gränsöverskridande identiteter i dagens globaliserade värld. Kritiskt och självständigt identifierar, värderar och kontrasterar studenten kulturbundna föreställningar och deras konsekvenser för såväl individen som för samhället. Genom programmet utvecklar studenten på så sätt teoretiska verktyg för att kunna analysera, organisera och leda lärandeprocesser i olika typer av skol-, organisations- och verksamhetskulturer. Programmet ger en förberedelse för forskarutbildning.

  7. Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

  Pedagogik med interkulturell inriktning, avancerad nivå I, 30 högskolepoäng
  Pedagogik med interkulturell inriktning, avancerad nivå II, 30 högskolepoäng
   Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de obligatoriska kurser som ges inom ramen för programmet alternativt på någon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se 11 Övrigt, gällande behörighet).

  8. Kurser som kan ingå i programmet

  -
   Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

  9. Självständigt arbete

  Magisteruppsats inom huvudområdet, 15 högskolepoäng.

  10. Tillgodoräknande av tidigare utbildning

  Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

  11. Övrigt

  För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.