Utbildningsplan
 
Journalistik och multimedia, 180 högskolepoäng
(Journalism and Multimedia, 180 credits)
 
ProgramkodP1602
Ansvarig institutionSamhällsvetenskaper
Utbildningsnivå Grundnivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. HT 2014
Giltig t.o.m. VT 2017


1. Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden för humaniora, samhällsvetenskap och teknik vid Södertörns högskola den 2007-06-14 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Utbildningsplanen har reviderats 2013-10-21.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik B, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 4, undantag ges för Matematik C).
Eller
Grundläggande behörighet samt Matematik 2 a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A4, undantag ges för Matematik 3b / 3c).

3. Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning har studenten

 • kunskaper om journalistiska arbetsmetoder och presentationsformer

 • kunskaper om de förutsättningar som gäller för journalistikens

  berättarformer i aktuella multimediala och interaktiva medier

 • kunskaper om teorier och metoder inom journalistikforskningen

 • förtrogenhet med de etiska spelreglerna för press, radio, tv och webb

  Färdighet och förmåga

  Efter genomgången utbildning har studenten

 • förmåga att tillämpa journalistiska arbetsmetoder

 • förmåga att självständigt söka olika typer av information

 • förmåga att gestalta ett journalistiskt innehåll i olika typer av medier

 • förmåga att genomföra en vetenskaplig undersökning inom området journalistikforskning/massmedieforskning

  Värderingsförmåga och förhållningssätt

  Efter genomgången utbildning har studenten

 • möjlighet att självständigt och källkritiskt värdera olika typer av information

 • förmåga att tillämpa god journalistisk etik

 • goda insikter om genusfrågor och multikulturalitet.


 • 4. Användbarhet

  De studerande förbereds för kvalificerad journalistisk yrkesverksamhet. Programmet är riktat mot såväl traditionella som nya medieformer med huvudfokus på gestaltning av ett journalistiskt innehåll i aktuella multimediala och interaktiva medier.

  5. Examen

  Examensbenämning:

 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet journalistik
 • Degree of Bachelor of Arts in Journalism

  Krav för examen:

 • Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom journalistik. Inom huvudområdet skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

 • 6. Programbeskrivning

  Studierna vilar på mångvetenskaplig grund och har inslag av humanistisk, samhällsvetenskaplig och teknisk karaktär.
  Kurserna i journalistik avser att ge insikter om journalistiska arbetsmetoder, nyhetsvärdering, källkritik, medierätt och etik. De bygger i hög grad på praktiska övningar i form av redaktionellt arbete. Vidare studeras mediernas betydelse i samhället, journalistyrkets historia samt teorier och metoder inom journalistikforskningen.
  Kurserna i medieteknik och mediegestaltning ger kunskaper om interaktiv och multimedial informationsteknik och de förutsättningar som gäller för journalistikens berättarformer i nya medier. Stor vikt läggs vid att producera och gestalta ett journalistiskt innehåll i text, stillbild, ljud och rörlig bild samt vid hur dessa olika kommunikationskanaler kan integreras.
  Teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter tillämpas regelbundet i praktiska projektarbeten. Kurserna i vetenskaplig teori och metod förbereder studenten för att utföra ett självständigt vetenskapligt arbete inom området journalistikforskning/massmedieforskning.
  Programmet avslutas med praktik 15 högskolepoäng (10 veckor).
  Programmet kan också leda vidare mot forskning inom journalistikområdet.

  7. Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

  Journalistik A, 30 högskolepoäng
  Journalistik B, 30 högskolepoäng
  Medieteknik B, 30 högskolepoäng
  Mediegestaltning B, 30 högskolepoäng
  Journalistik C, 30 högskolepoäng
  Journalistik i nya medier och praktik, 30 högskolepoäng
   Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de obligatoriska kurser som ges inom ramen för programmet alternativt på någon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se 11 Övrigt, gällande behörighet).

  8. Kurser som kan ingå i programmet

  , , ,
   Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

  9. Självständigt arbete

  Studenten ska gestalta ett väl grundat och självständigt journalistiskt arbete i aktuella multimediala och interaktiva medier.

  10. Tillgodoräknande av tidigare utbildning

  Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

  11. Övrigt

  För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.

  2013-10-21: utbildningsplanens behörighetskrav anpassades till Gy11.