Utbildningsplan
 
Informations- och systemvetenskap, 180 högskolepoäng
(Information and System Science, 180 credits)
 
ProgramkodP2409
Ansvarig institutionKommunikation, medier och it
Utbildningsnivå Grundnivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. HT 2010
Giltig t.o.m. HT 2012


1. Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden för humaniora, samhällsvetenskap och teknik vid Södertörns högskola den 2009-11-12 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Utbildningsplanen har reviderats 2009-11-30.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt En B, Ma C, Sh A (Områdesbehörighet 4)

3. Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning har studenten

 • kunskap om och förståelse för konsekvenser av användning av IT för individ, organisation och samhälle.

 • kunskap om och förståelse för principer för systemutveckling, inklusive metoder för modellering och design av användargränssnitt baserat på teori inom människa-datorinteraktion.

 • kunskap om och förståelse för principer för konstruktion av IT-system, inklusive programmeringsspråk, objektorientering, databaser, representation, applikationsutveckling och IT-arkitektur.

 • kunskap om och förståelse för grundläggande teorier och forskningsmetoder inom informations- och systemvetenskap

 • kunskap om och förståelse för hur man tillämpar informations- och systemvetenskaplig teori vid design och utveckling av IT-lösningar

  Färdighet och förmåga

  Efter genomgången utbildning har studenten

 • förmåga att använda IT som ett verktyg för att förnya och förbättra affärsverksamheter och organisationer med hjälp av relevant vetenskaplig teori och metodik

 • förmåga att genomföra, dokumentera och presentera undersökningar, utvärderingar, kravinsamling och behovsanalys för verksamheter och IT-system på ett professionellt och korrekt vetenskapligt sätt

 • förmåga att genomföra, samarbeta i och leda IT-projekt i affärsverksamheter och organisationer

 • förmåga att göra motiverade och välgrundade val av interaktionsteknik vid design av användargränssnitt

 • förmåga att systematiskt konstruera program- och databassystem i analys, implementering, testning och felsökning

  Värderingsförmåga och förhållningssätt

  Efter genomgången utbildning har studenten

 • förmåga att arbeta självständigt i en reflektiv kreativ yrkesroll med systemutveckling av IT-lösningar.

 • förmåga att utvärdera egen och andras design och utveckling av IT-system på ett systematiskt och självständigt sätt.

 • förmåga att resonera om en IT-lösnings konsekvenser för individ, organisation och samhälle på ett korrekt systematiskt sätt, speciellt med avseende på etik.
 • 4. Användbarhet

  Den studerande förbereds för kvalificerad yrkesverksamhet som producent inom IT-området. Studenten ges en bred IT-kompetens som lämpar sig som baskunskap för många av IT-yrkets nuvarande och framtida producerande roller. Programmet ger studenten möjlighet att inrikta sig mot en specifik roll som passar studentens intresse.  Exempel på relevanta roller inom IT-yrket idag: systemutvecklare, projektledare, programmerare, verksamhetsutvecklare, försäljning, upphandling, marknadsföring, IT-samordnare, IT-chef och/eller arbetsledare, webbutvecklare, webbmaster, databasspecialist.

  Utbildningen ger en bred och stabil utgångspunkt för fortsatt lärande och personlig kompetensutveckling efter avslutad utbildning, även när yrkesroller inom IT-området förändras i framtiden.

  5. Examen

  Examensbenämning:

 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet informatik
 • Degree of Bachelor of Science in Informatics

  Krav för examen:

 • Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom informatik. Inom huvudområdet skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

 • 6. Programbeskrivning

  Studierna vilar på en bred mångvetenskaplig grund och har inslag av humanistisk, samhällsvetenskaplig och teknisk karaktär. Kurserna i informatik ger grundläggande färdigheter i analys, design och utveckling av IT-baserade system och lösningar. Den traditionella systemvetenskapliga utbildningen vidareutvecklas genom ett uttalat designpespektiv som utvecklar studentens kreativa förmåga i samband med IT-utveckling.

  Studenten arbetar genomgående på ett projekt- och problemorienterat sätt med detta designperspektiv. Pedagogiken är utformad för att stödja lärande av praktisk IT-kunskap med ett reflekterande förhållningssätt. Kunskap av mer teoretisk natur lärs ut integrerat och stödjande med den praktiska delen. För den teoretiska förståelsen arbetar studenten till stor aktivt med att själv formulera, presentera och diskutera idéer, insikter och resultat.

  Studenterna arbetar både i grupp och individuellt. Utbildningen lägger stor vikt vid studentens personliga utveckling och förmåga.

  För mer detaljer om kurserna som ingår i programmet, se respektive kursplan.

  7. Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

  Informatik A, B och C, vardera 30 högskolepoäng

  Programspecifik tematermin, 30 högskolepoäng

  Praktik inom programmet Informations- och systemvetenskap, 7,5 högskolepoäng

  Praktiskt examensarbete inom programmet Informations- och systemvetenskap, 15 högskolepoäng

  7,5 högskolepoäng är fritt valbara

  Medieteknik A, 30 högskolepoäng
   Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de obligatoriska kurser som ges inom ramen för programmet alternativt på någon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se 11 Övrigt, gällande behörighet).

  8. Kurser som kan ingå i programmet


  ,
   Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

  9. Självständigt arbete

  Studenten genomgör ett praktiskt examensarbete inom ramen för Informations- och systemvetenskap, 15 högskolepoäng. I examensarbetet ska studenten visa sin förmåga att självständigt och på ett omfattande sätt kunna genomföra ett väl definierat och avgränsat arbete. Krav för att få påbörja examensarbetet är att studenten fullgjort minst 127,5 högskolepoäng inom programmet.

  10. Tillgodoräknande av tidigare utbildning

  Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

  11. Övrigt

  För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.