Utbildningsplan
 
Journalistik med samhällsstudier - inriktning religionsvetenskap, 180 högskolepoäng
(Journalism with Social Studies: Specialisation Study of Religions, 180 credits)
 
ProgramkodP2435
Ansvarig institutionSamhällsvetenskaper
Utbildningsnivå Grundnivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. HT 2014


1. Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2012-08-28 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Utbildningsplanen har reviderats 2014-02-05.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Historia A, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 1).
Eller
Grundläggande behörighet samt Historia 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A1).

3. Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning kan studenten

 • självständigt värdera journalistiska arbetsmetoder och presentationsformer

 • kritiskt förhålla sig till teorier och metoder inom journalistikforskningen

 • kritiskt analysera och granska de etiska spelreglerna för press, radio och tv

 • uppvisa fördjupade kunskaper inom journalistik och journalistisk forskning  Färdighet och förmåga

  Efter genomgången utbildning kan studenten

 • tillämpa traditionella journalistiska arbetsmetoder samt utveckla nya förhållningssätt och metoder anpassade till modern samhällsutveckling

 • självständigt söka och värdera olika typer av information, däribland vetenskapliga originalkällor

 • gestalta ett journalistiskt stoff i olika typer av medier

 • självständigt genomföra en vetenskaplig undersökning inom området journalistikforskning/massmedieforskning  Värderingsförmåga och förhållningssätt

  Efter genomgången utbildning kan studenten

 • ställa frågor, värdera och kritiskt granska vetenskap samt andra typer av information och verksamhet

 • värdera och tillämpa god journalistisk etik

 • utifrån en demokratisk-humanistisk grundsyn skapa ett eget genomarbetat förhållningssätt till frågor som genus, etnicitet, nationalitet, religion och klass


 • 4. Användbarhet

  Studenten förbereds för journalistisk yrkesverksamhet. Gästföreläsningar av yrkesverksamma journalister och en kortare praktikperiod bidrar till samverkan med mediebranschen. Genom möjligheten till en avslutande längre praktikperiod knyts kontakter med mediebranschen.

  5. Examen

  Examensbenämning:

 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet journalistik. Studenter som läser upp till C-nivå i religionsvetenskap kan även ta ut en Filosofie kandidatexamen med detta huvudområde.
 • Degree of Bachelor of Arts in Journalism.Students who complete C-level studies in the Study of Religions may also apply for a degree of Bachelor of Arts in the Study of Religions.

  Krav för examen:

 • Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet. Inom huvudområdet skall studenten även ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. För två kandidatexamina krävs ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng inom vardera huvudområde.

 • 6. Programbeskrivning

  Utbildningen består av 90-120 högskolepoäng inom journalistik samt fördjupningsstudier om 60-90 högskolepoäng inom religionsvetenskap.

  Studierna i områdena religionsvetenskap och journalistik integreras, för att ge förutsättningar för integration. Det sker i första hand genom att inriktningskompetensen utnyttjas i journalistikutbildningen. Eftersom utbildningen vilar på mångvetenskaplig grund beaktas också genusperspektiv och interkulturella aspekter. Studierna i inriktningen ger utrymme för tillämpning av journalistiska kunskaper.

  Studierna i journalistik behandlar journalistiska arbetsmetoder, nyhetsvärdering, research och källkritik liksom teorier och metoder inom journalistikforskningen. Genom praktiska övningar tränas studenterna i olika journalistiska uttrycksformer, såväl för tryckta medier som för radio, tv och olika former av nätjournalistik. Reflektion över yrkesetiska frågor är ett återkommande inslag.

  Den sista terminen bestämmer studenten själv vad hon eller han vill läsa. Studenten kan välja att göra ett journalistiskt projektarbete och en längre praktik. Studenten kan också välja kurser från andra ämnesområden. Det finns även möjlighet att studera utomlands.

  Programmets struktur är som följer:
  Termin 1 Religionsvetenskap A
  Termin 2 Religionsvetenskap B
  Termin 3 Journalistik A
  Termin 4 Journalistik B
  Termin 5 Journalistik C
  Termin 6 Valbart: Journalistiskt projektarbete och praktik, utlandsstudier eller annan kurs på högskolenivå.

  7. Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

  Religionsvetenskap A
  Religionsvetenskap B
  Journalistik A
  Journalistik B
  Journalistik C
   Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de obligatoriska kurser som ges inom ramen för programmet alternativt på någon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se 11 Övrigt, gällande behörighet).

  8. Kurser som kan ingå i programmet

  Religionsvetenskap C eller programspecifik termin med projektarbete och praktik.
   Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

  9. Självständigt arbete

  Obligatorisk c-uppsats i journalistik. Under termin 6 väljer studenten även mellan att fördjupa sig i idéhistoria genom en c-kurs i ämnet eller en programspecifik termin som förbereder för den journalistiska arbetsmarknaden.

  10. Tillgodoräknande av tidigare utbildning

  Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

  11. Övrigt

  För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.