Utbildningsplan
 
Kommunikatörsprogrammet, 180 högskolepoäng
(Communication Management, 180 credits)
 
ProgramkodP4206
Ansvarig institutionKultur och lärande
Utbildningsnivå Grundnivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. HT 2018


1. Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2013-06-13 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Utbildningsplanen har reviderats 2018-02-28.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

3. Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning kan studenten:

• uppvisa förståelse för språkets roll i olika kommunikationsprocesser och medier

• förstå och reflektera kring språkets relation till sociala faktorer

• redogöra för hur olika organisationer ser ut och fungerar

• uppvisa kunskap om krishantering

• redogöra för kommunikatörens strategiska kompetens och specialistområdenFärdighet och förmåga

Efter genomgången utbildning kan studenten:

• producera texter för olika mottagare och situationer

• företräda organisationer i olika presentationer och framträdanden

• hantera IT, främst för kommunikations- och informationsområdet

• analysera och värdera information av olika slagVärderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången utbildning kan studenten:

• identifiera och värdera innebörden av komplicerade informationsstrukturer och sociala medier i ett demokratiskt perspektiv

• kritiskt tolka språkets roll för kommunikation och medbestämmande

• kritiskt reflektera kring kommunikatörens yrkesroll som god kommunikatör i ett etiskt perspektiv


4. Användbarhet

Kommunikatörsprogrammet är i första hand tänkt att förbereda för yrkesverksamhet inom kommunikation. Studenten ska efter genomförd utbildning kunna arbeta med informationsrelaterad verksamhet inom intresseorganisationer, offentlig förvaltning eller näringsliv. Exempel på tänkbara yrken är kommunikatör, informatör, publicist och utredare.

5. Examen

Examensbenämning:

 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet svenska
 • Degree of Bachelor of Arts in Swedish

  Krav för examen:

 • Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom svenska. Inom huvudområdet skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng.

 • 6. Programbeskrivning

  Programmets första år ger grundläggande redskap i skriftlig framställning parallellt med studier i språkanalys samt kunskaper och färdigheter i IT och sociala medier.

  Andra året inleds med en programspecifik kurs där kommunikationsteorier samt teorier om pr, marknad och organisation introduceras. Under kursen görs olika pr- och marknadsövningar, eventuellt i samverkan med interna och externa uppdragsgivare. Under denna termin ges även kommunikationsstrategiska kurser med inriktning mot krishantering och internkommunikation.

  Det andra året fortsätter med kurser i språkanalys, fältarbete och uppsats med textanalytiskt fokus. Programmets två avslutande terminer består av fördjupningskurser inom området, en kandidatuppsats i svenska, kurser i kommunikationsarbete i praktiken samt en period av extern praktik.

  7. Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

  Svenska A inom Kommunikatörsprogrammet, 30 högskolepoäng
  Medieteknik A, 30 högskolepoäng

  Kommunikation i teori och praktik I, 30 högskolepoäng
  Svenska B inom Kommunikatörsprogrammet, 30 högskolepoäng

  Svenska C, 30 högskolepoäng
  Kommunikation i teori och praktik II, 30 högskolepoäng
   Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de obligatoriska kurser som ges inom ramen för programmet alternativt på någon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se 11 Övrigt, gällande behörighet).

  8. Kurser som kan ingå i programmet

   Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

  9. Självständigt arbete

  Kandidatexamensarbete (C-uppsats) om 15 högskolepoäng i huvudområdet svenska.

  10. Tillgodoräknande av tidigare utbildning

  Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

  11. Övrigt

  För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.