Utbildningsplan
 
Magisterprogram i praktisk kunskap, med inriktning mot utvecklingsarbete i förskolan, 60 högskolepoäng
(Master's Programme in Theory of Practical Knowledge, with focus on pre-school development, 60 credits)
 
ProgramkodP4221
Ansvarig institutionKultur och lärande
Utbildningsnivå Avancerad nivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. HT 2015


1. Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2014-12-10 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen/avlagd lärarexamen om minst 210 hp, med 120 hp i förskoledidaktiska ämnen eller motsvarande. Därtill tre års dokumenterad arbetslivserfarenhet från förskola eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Sv B/Sv2 B eller motsvarande.

3. Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • självständigt redogöra för och kritiskt diskutera teorier om praktisk kunskap

 • kritiskt granska och diskutera historiska perspektiv på förskola och barndom

 • diskutera och kritiskt reflektera över teorier om ledarskap, organisation och utvecklingsarbete

 • kritiskt tolka och diskutera förskoleforskning och forskning om små barn.  Färdighet och förmåga

  Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • förstå och på avancerad nivå tillämpa normkritisk pedagogik och normkritiska arbetssätt

 • relatera sina teoretiska kunskaper till förskolans praktik och sin yrkesverksamhet

 • sätta den egna yrkesutövningen och förskoleverksamheten i ett historiskt-kulturellt sammanhang

 • kritiskt granska och utveckla förskoleverksamhet ur ett valt perspektiv

 • tillgodogöra sig och kritiskt granska vetenskaplig litteratur på avancerad nivå

 • självständigt författa och presentera vetenskapligt grundade resultat  Värderingsförmåga och förhållningssätt

  Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • reflektera kring normkritik, sin egen yrkesverksamhet, etik och moral

 • inta ett fördjupat reflekterande, normkritiskt och vetenskapligt förhållningssätt till förskolans verksamhet

 • sätta teori och den egna praktiken i dialog för att på så sätt både utveckla verksamheten och delta i en fördjupning av den vetenskapliga kunskapen på förskolans område

 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.


 • 4. Användbarhet

  Programmet vänder sig till förskollärare och vill utveckla och förstärka yrkeskompetensen genom att fördjupa den praktiska kunskapen med hjälp av teoretiska perspektiv samt använda studenternas egna erfarenheter för ökad förståelse av teoretisk kunskap.

  Utbildningen leder till ökad förmåga att leda pedagogiskt utvecklingsarbete inom förskolan samt är förberedande (behörighetsgrundande) för forskarutbildning.

  5. Examen

  Examensbenämning:

 • Filosofie magisterexamen med huvudområdet den praktiska kunskapens teori
 • Degree of Master of Arts (60 credits) in Theory of Practical Knowledge

  Krav för examen:

 • Lärarexamen (eller motsvarande) samt fullgjorda kursfordringar om 60 högskolepoäng inom programmet. Inom ramen för kursfordringarna ska studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet.

 • 6. Programbeskrivning

  Magisterprogrammet syftar till att fördjupa praktiska och teoretiska kunskaper inom förskolans verksamhet. Programmet fördjupar förmågan till ledarskap och verksamhetsutveckling inom förskolan. Det förbereder även för master- och forskarutbildningar och ger en översikt över samtida relevant forskning samt fördjupning inom ett eget valt område.

  Programmet bygger på studenternas yrkeserfarenheter vilka undersöks med hjälp av olika teoretiska perspektiv, reflekterande skrivande och praktiknära förändringsarbete.

  7. Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

  Normkritisk pedagogik och självreflexivt förhållningssätt. 7,5 högskolepoäng
  Förskolans och barndomens historia. 7,5 högskolepoäng
  Pedagogiskt ledarskap, organisation och förändringsarbete inom förskolan. 7,5 högskolepoäng
  Förskoleforskning och forskning om små barn. 7,5 högskolepoäng
  Vetenskapligt arbete: teori och metod. 7,5 högskolepoäng
  Självständigt vetenskapligt arbete. 22,5 högskolepoäng
   Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de obligatoriska kurser som ges inom ramen för programmet alternativt på någon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se 11 Övrigt, gällande behörighet).

  8. Kurser som kan ingå i programmet

  Samtliga kurser på programmet är obligatoriska. Programansvarig beslutar om eventuella tillgodoräknanden av andra kurser som likvärdiga med de obligatoriska.
   Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

  9. Självständigt arbete

  Självständigt vetenskapligt arbete (magisteruppsats) på 22,5 högskolepoäng.

  10. Tillgodoräknande av tidigare utbildning

  Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

  11. Övrigt

  För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.