Utbildningsplan
 
Magisterprogram i nationalekonomi, 60 högskolepoäng
(Economics Master's Programme, 60 credits)
 
ProgramkodP4306
Ansvarig institutionSamhällsvetenskaper
Utbildningsnivå Avancerad nivå
Undervisningsspråk Engelska
Giltig fr.o.m. HT 2017
Giltig t.o.m. VT 2019


1. Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2013-11-13 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Utbildningsplanen har reviderats 2017-03-13.

2. Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng i huvudområdet nationalekonomi eller motsvarande, gymnasiekursen En B eller motsvarande, gymnasiekursen Ma C eller motsvarande.

3. Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning kan studenten

 • redogöra för avancerad ekonomisk teori och metod inom ett spektrum av tillämpningsområden

  Färdighet och förmåga

  Efter genomgången utbildning kan studenten

 • självständigt formulera och avgränsa ett vetenskapligt forskningsproblem och genomföra en studie som bidrar till kunskapsutvecklingen

 • förmedla vetenskaplig kunskap både inom det akademiska fältet och i det omgivande samhället

 • delta i vetenskapliga diskussioner inom ämnet

 • tillämpa det nationalekonomiska perspektivet i andra verksamheter

 • utföra kvalificerade arbetsuppgifter i ett yrkesliv som nationalekonom

 • använda avancerade ekonometriska verktyg

  Värderingsförmåga och förhållningssätt

  Efter genomgången utbildning kan studenten

 • förhålla sig kritiskt och analytiskt till såväl empiriskt som teoretiskt grundade påståenden

 • förstå hur teoretiska perspektiv och metodval påverkar det vetenskapliga studiet


 • 4. Användbarhet

  Utbildningsprogrammet ger goda kvalifikationer för arbete inom den finansiella sektorn, i central statlig förvaltning, högskolesektorn och den offentliga sektorn i övrigt liksom i privata företag utanför den finansiella sektorn, exempelvis konsultföretag.  Magisterprogrammet i nationalekonomi är både forskningsförberedande och utformat så att det ger goda förutsättningar för ett framtida yrkesliv utanför högskolevärlden.

  5. Examen

  Examensbenämning:

 • Magisterexamen med huvudområdet nationalekonomi
 • Degree of Master of Science (60 credits) in Economics

  Krav för examen:

 • Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjordt kursfordringar om 60 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet nationalekonomi. Studenten ska ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng.

 • 6. Programbeskrivning

  Termin 1, inriktad på avancerade tillämpningar av nationalekonomi, består av en obligatorisk och tre valbara delkurser. Delkurserna är både forskningsanknutna och syftar till att förbereda det självständiga arbetet (uppsatsskrivandet) samt till att ge färdigheter inom ett tillämpningsområde, där kontakten med det omgivande samhället poängteras.

  Termin 2 består av en obligatorisk kurs och utgörs av ett självständigt examensarbete (magisteruppsats).

  Under utbildningen sker såväl en fördjupning som en breddning av studentens kunskaper. Det självständiga arbetet är i första hand fördjupande, medan övriga kurser har såväl en breddande som fördjupande funktion.

  7. Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

  Termin 1
  Matematik för nationalekonomi på avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng

  Termin 2
  Magisteruppsats i nationalekonomi, 30 högskolepoäng
   Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de obligatoriska kurser som ges inom ramen för programmet alternativt på någon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se 11 Övrigt, gällande behörighet).

  8. Kurser som kan ingå i programmet

  Avancerad ekonometri, endogenitet och paneldata (7,5 högskolepoäng)
  Avancerad ekonometri, tidsserier och hypotestester (7,5 högskolepoäng)
  Avancerad finansiell ekonomi (7,5 högskolepoäng)
  Miljöekonomi och hållbar utveckling (7,5 högskolepoäng)
  Avancerad industriell organisation: Konkurrens och reglering (7,5 högskolepoäng)
  Avancerad internationell handelsteori (7,5 högskolepoäng)
  Internationell makroekonomi (7,5 högskolepoäng)
  Jämförande socioekonomiska system (7,5 högskolepoäng)
   Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

  9. Självständigt arbete

  Magisteruppsats (30 högskolepoäng)

  10. Tillgodoräknande av tidigare utbildning

  Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

  11. Övrigt

  För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.

  Utbudet av de valbara kurserna varierar mellan terminer. Information om vilka valbara kurser som ges under nästkommande termin publiceras på ämnets hemsida senast två (2) veckor innan sista ansökningsdag.