Utbildningsplan
 
Journalistik med samhällsstudier - inriktning människa och miljö, 180 högskolepoäng
(Journalism with Social Studies: Specialisation Man and Environment, 180 credits)
 
ProgramkodP4310
Ansvarig institutionSamhällsvetenskaper
Utbildningsnivå Grundnivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. HT 2015


1. Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2015-02-04 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik C, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 3).
Eller
Grundläggande behörighet samt Matematik 3b / 3c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A3).

3. Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning kan studenten

 • jämföra och analysera journalistiska arbetsmetoder och presentationsformer

 • kritiskt förhålla sig till teorier och metoder inom journalistikforskningen

 • redogöra för naturvetenskapliga kunskaper och metoder samt uppvisa insikt kring aktuella utmaningar och forskningsfrågor inom biologiområdet

 • kritiskt analysera och granska de etiska spelreglerna för press, radio och tv

 • uppvisa fördjupade kunskaper inom journalistik och journalistisk forskning  Färdighet och förmåga

  Efter genomgången utbildning kan studenten

 • tillämpa traditionella journalistiska arbetsmetoder samt utveckla nya förhållningssätt och metoder anpassade till modern samhällsutveckling

 • självständigt söka och värdera olika typer av information, däribland vetenskapliga originalkällor

 • muntligen och skriftligen redogöra för sina slutsatser och de argument som till grund för dessa, såväl i akademiska och journalistiska sammanhang

 • identifiera, formulera och journalistiskt redogöra för naturvetenskapliga problem och lösningar

 • gestalta ett journalistiskt stoff i olika typer av medier

 • självständigt genomföra en vetenskaplig undersökning inom området journalistikforskning/massmedieforskning  Värderingsförmåga och förhållningssätt

  Efter genomgången utbildning kan studenten

 • ställa frågor, värdera och kritiskt granska vetenskap samt andra typer av information och verksamhet

 • värdera och tillämpa god journalistisk etik

 • utifrån en demokratisk-humanistisk grundsyn skapa ett eget genomarbetat förhållningssätt till frågor som genus, etnicitet, nationalitet, religion och klass


 • 4. Användbarhet

  Studenten förbereds för journalistisk yrkesverksamhet. Gästföreläsningar av yrkesverksamma journalister och en kortare praktikperiod bidrar till samverkan med mediebranschen. En valfri avslutande praktikperiod ger möjligheter till att knyta kontakter inom arbetslivet.

  5. Examen

  Examensbenämning:

 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet journalistik
 • Degree of Bachelor of Arts in Journalism

  Krav för examen:

 • Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet. Inom huvudområdet skall studenten även ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

 • 6. Programbeskrivning

  Utbildningen består av 90-120 högskolepoäng inom journalistik samt ämnesstudier om 60-90 högskolepoäng inom naturvetenskap.

  Studierna inom naturvetenskap/biologi omfattar kurser med biologisk/miljövetenskaplig, medicinsk och molekylärbiologisk inriktning. Dessutom ingår en kurs av övergripande karaktär i vetenskapsfilosofi och biologins filosofi.

  Naturvetenskap och journalistik integreras under hela programmet. Det sker i första hand genom att inriktningskompetensen utnyttjas i journalistikutbildningen.

  Studierna i journalistik behandlar journalistiska arbetsmetoder, nyhetsvärdering, research och källkritik liksom teorier och metoder inom journalistikforskningen. Genom praktiska övningar tränas studenterna i olika journalistiska uttrycksformer, såväl för tryckta medier som för radio, tv och olika former av nätjournalistik. Reflektion över yrkesetiska frågor är ett återkommande inslag.

  7. Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

  År 1
  Biologins filosofi, 15 högskolepoäng
  Människan och medicinen, 15 högskolepoäng
  Ekologi och naturresurser, 15 högskolepoäng
  Cellens värld, 15 högskolepoäng

  År 2
  Journalistik A, 30 högskolepoäng
  Journalistik B, 30 högskolepoäng

  År 3
  Journalistik C, 30 högskolepoäng
  Valbara kurser, 30 högskolepoäng (se mer under punkt 8: Kurser som kan ingå i programmet)
   Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de obligatoriska kurser som ges inom ramen för programmet alternativt på någon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se 11 Övrigt, gällande behörighet).

  8. Kurser som kan ingå i programmet

  Den sista terminen på programmet kan studenten antingen välja en fjärde termin inom journalistikområdet, där en cirka 10 veckor lång arbetsplatsförlagd praktik ingår, eller en tredje termin inom naturvetenskap.

  Det går också att välja andra relevanta kurser från andra ämnesområden i Sverige eller utomlands. Kursvalet måste godkännas av programsamordnaren innan den kan tillgodoräknas inom programmet.
   Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

  9. Självständigt arbete

  Individuellt självständigt kandidatexamensarbete (C-uppsats) i journalistik, 15 högskolepoäng

  10. Tillgodoräknande av tidigare utbildning

  Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

  11. Övrigt

  För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.