Utbildningsplan
 
Magisterprogram i journalistik, 60 högskolepoäng
(Master's Programme in Journalism, 60 credits)
 
ProgramkodP4311
Ansvarig institutionSamhällsvetenskaper
Utbildningsnivå Avancerad nivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. HT 2015


1. Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2015-02-04 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen i journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Sv B/Sv2 B eller motsvarande.

3. Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • jämföra och kritiskt reflektera kring journalistikforskningens teorier och metoder, och anknyta dessa teorier till aktuella frågeställningar inom journalistik

 • på en avancerad nivå beskriva och kritiskt analysera journalistiska processer, journalistikens uttrycksformer och relationen mellan journalistiken och dess publik

 • självständigt sammanfatta och tillämpa en fördjupad förståelse av forskningsmetodik och forskningsdesign  Färdighet och förmåga

  Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • självständigt formulera en vetenskaplig frågeställning inom journalistik och besvara denna med hjälp av lämpliga metoder

 • självständigt planera och genomföra ett större forskningsarbete eller större journalistiskt arbete

 • självständigt söka och kritiskt värdera information från olika typer av källor

 • självständigt tillämpa en fördjupad kunskap om såväl kvantitativa som kvalitativa metoder inom journalistisk forskning  Värderingsförmåga och förhållningssätt

  Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • anlägga ett kritiskt och reflexivt förhållningssätt till journalistik och journalistiska problemställningar, särskilt när det gäller den journalistiska yrkesrollen och de etiska frågeställningar som journalister ställs inför

 • kritiskt på ett fördjupat sätt reflektera kring journalistik och makt samt journalistikens betydelse när det gäller identitet, makt och demokrati


 • 4. Användbarhet

  Programmet ger studenterna en fördjupning inom journalistik och ger goda förutsättningar för kvalificerad yrkesverksamhet samt förbereder för fortsatta forskarstudier i journalistik.

  5. Examen

  Examensbenämning:

 • Filosofie magisterexamen med huvudområdet journalistik
 • Degree of Master of Arts (60 credits) in Journalism

  Krav för examen:

 • Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort filosofie kandidatexamen inom journalistik eller motsvarande ämne samt fullgjorda kursfordringar om 60 högskolepoäng inom programmet. Inom ramen för kursfordringarna ska studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

 • 6. Programbeskrivning

  Programmet består av två terminer där den första terminen innehåller en översikt av forskningsfältet samt fördjupning inom några angivna forskningsområden. Den andra terminen fokuserar huvudsakligen på framställandet av ett självständigt examensarbete.

  Programmet är i sin helhet inriktat på frågor runt makt och demokrati, det mångkulturella samhället och journalistikens roll i samhället.

  7. Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

  Journalistik avancerad nivå, 30 högskolepoäng
  Journalistik avancerad nivå - uppsatstermin, 30 högskolepoäng
   Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de obligatoriska kurser som ges inom ramen för programmet alternativt på någon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se 11 Övrigt, gällande behörighet).

  8. Kurser som kan ingå i programmet

   Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

  9. Självständigt arbete

  Studenten genomför ett självständigt examensarbete i form av en vetenskaplig uppsats eller ett journalistiskt projektarbete i kombination med en reflekterande och teorianknuten rapport. Båda typerna av arbete omfattar 15 högskolepoäng.

  10. Tillgodoräknande av tidigare utbildning

  Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

  11. Övrigt

  För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.