Utbildningsplan
 
Spelprogrammet - inriktning speldesign och scripting, 180 högskolepoäng
(Computer Games Programme: Specialisation Game Design and Scripting, 180 credits)
 
ProgramkodP4406
Ansvarig institutionNaturvetenskap, miljö och teknik
Utbildningsnivå Grundnivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. HT 2014
Giltig t.o.m. VT 2019


1. Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2014-02-21 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik C (Områdesbehörighet 4, undantag ges för Samhällskunskap A).
Eller
Grundläggande behörighet, Matematik 3b / 3c (Områdesbehörighet A4, undantag ges för Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2).

3. Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • beskriva, exemplifiera och analysera spelsystem samt interaktivitet mellan spelaren och spel

 • beskriva spelhistoria, spelgenrer och plattformar och tillämpa det i spelutveckling

 • beskriva och analysera spelkulturer samt spelsystemens roll i kulturer

 • beskriva och analysera spelsystemens roll i spelupplevelser och narrativ

 • integrera spelforskning och speldesignmetoder i spelutveckling

 • tillämpa metoder i spelforskning

 • ha fördjupade kunskaper om ett eget valt ämnesområde inom spelforskning eller designteori.  Färdighet och förmåga

  Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • visa förmåga att inom spelutveckling självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar

 • arbeta i mångvetenskapliga projektgrupper

 • självständigt planera och genomföra vetenskapliga och praktiska projektarbeten

 • samla, kritiskt granska och integrera kunskaper från olika ämnesområden för att kunna identifiera och analysera speldesign och utvecklingsproblem

 • tillämpa spelutvecklingsverktyg i praktiskt arbete

 • programmera grundläggande script för gameplay

 • arbeta självständigt och målmedvetet med olika typer av speldesign, projektledning, och spelforskning

 • kritisk beskriva design- och utvecklingsprocesser och slutresultat.  Värderingsförmåga och förhållningssätt

  Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • visa förmåga att inom speldesign och spelforskning för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

 • visa insikt om speldesignens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används

 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap om speldesign och spelforskning samt att utveckla sin kompetens inom området.
 • 4. Användbarhet

  Programmet ger kompetens för arbete inom spelindustrin, men också för att starta egen verksamhet inom spelområdet eller närliggande branscher.

  Spelindustrin är i högsta grad internationell och den kompetens programmet ger är därför tillämplig även utanför den svenska arbetsmarknaden, något som också förstärks av de internationella kontakter som odlas inom programmets ramar.

  Programmet tar också upp kunskaper som ger anställningsbarhet inom andra områden än ren spelproduktion. Den som valt inriktningen speldesign och utveckling kan arbeta med andra typer av interaktionsdesign och projektledning.


  5. Examen

  Examensbenämning:

 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medieteknik
 • Degree of Bachelor of Science in Media Technology

  Krav för examen:

 • Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom medieteknik. Inom huvudområdet skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

 • 6. Programbeskrivning

  Utbildningen består av 90 högskolepoäng i medieteknik (Medieteknik inom spelprogrammet A-C), samt programspecifika kurser med orientering mot spelvetenskap.

  Kurserna varvas för att ge förutsättningar för integration mellan dessa bägge områden. Integrationen sker i första hand genom att delkurserna i medieteknik anpassas till programmets spelvetenskapliga orientering, men också genom att studenten arbetar med spel och spelutveckling som tema inom projektkurser och uppsatser inom huvudområdet.

  Utbildningen vilar på mångvetenskaplig grund. Dessutom beaktas frågor om hållbar utveckling, genusperspektiv och interkulturella aspekter. Under den avslutande terminen integreras kunskaper inom huvudområdet med kunskaper och färdigheter inom spelområdet inom ramarna för en praktik- och projektorienterad termin.

  Praktik inom spelprogrammet syftar till att ge studenten möjlighet att praktisera på ett spelföretag. Kursansvarig lärare ansvarar för att hålla kontinuerlig kontakt med möjliga praktikplatser samt stödja studenten i de fall denne arrangerar praktik. Om studenten inte lyckas få en extern praktikplats kan denne genomföra sin praktik exempelvis i form av att driva ett eget arbetsförberedande projekt eller genom praktik inom ramarna för ett existerande forskningsprojekt eller motsvarande.

  7. Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

  År 1
  Medieteknik A inom spelprogrammet, 30 högskolepoäng
  Spelprogrammering I, 7,5 högskolepoäng
  Spelutveckling och projekthantering, 7,5 högskolepoäng
  Analoga spel 7,5 högskolepoäng
  Level Design, 7,5 högskolepoäng

  År 2
  Medieteknik B inom spelprogrammet, 30 högskolepoäng
  Spelprogrammering II 7,5 högskolepoäng
  Postproduktion 7,5 högskolepoäng
  Tillämpad spelanalys 7,5 högskolepoäng
  Spelentreprenörskap, 7,5 högskolepoäng

  År 3
  Medieteknik C inom spelprogrammet, 30 högskolepoäng
  Tillämpad vetenskap, teori och metod inom spelprogrammet, 15 högskolepoäng
  Praktik inom spelprogrammet, 15 högskolepoäng
   Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de obligatoriska kurser som ges inom ramen för programmet alternativt på någon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se 11 Övrigt, gällande behörighet).

  8. Kurser som kan ingå i programmet

   Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

  9. Självständigt arbete

  Studenten skriver en kandidatuppsats om minst 15 högskolepoäng inom Spelprogrammet under kursen Medieteknik C samt genomför ett praktiskt orienterat slutprojekt.

  10. Tillgodoräknande av tidigare utbildning

  Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

  11. Övrigt

  För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.

  En stor del av undervisningen sker på engelska.