Utbildningsplan
 
IT, medier och design, 180 högskolepoäng
(ICT, Media and Design, 180 credits)
 
ProgramkodP4407
Ansvarig institutionNaturvetenskap, miljö och teknik
Utbildningsnivå Grundnivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. HT 2015


1. Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2015-02-04 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

3. Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • redogöra för tvärvetenskapliga teorier och metoder inom medieteknik.

 • fördjupa sig inom ett av områdena mediedesign, interaktionsdesign, informationssystem eller medier, teknik och samhälle.

 • sammanfatta centrala medietekniska forskningsfrågor med fokus mot områdena medier, design, interaktionsdesign, informationssystem och medier, teknik och samhälle.

 • redogöra för representations- och interaktionsformer inom områdena mediedesign, interaktionsdesign, informationssystem och medier, teknik och samhälle.  Färdighet och förmåga

  Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • identifiera och formulera medietekniska frågeställningar med särskilt fokus på områdena mediedesign, interaktionsdesign, informationssystem och medier, teknik och samhälle.

 • analysera medietekniska fenomen med hjälp av för forskningsområdet relevanta teorier och metoder.

 • planera och genomföra webbproduktioner med hänsyn till kundernas krav, den valda mediekanalen och publikens behov.

 • självständigt planera och genomföra en avgränsad och väldefinierad vetenskaplig och källkritisk studie inom medieteknik.

 • kritiskt tolka centrala teorier och forskningsmetoder inom design och digitala medier.

 • muntligt och skriftlig kommunicera och diskutera vetenskapliga problem och resultat inom IT, medier och design med olika grupper i samhället

 • använda sig av aktuell designmetodik för utformning av digitala artefakter.

 • gestalta egna designidéer med lämpliga material och på relevant nivå.

 • motivera designval med stöd av användbarhetsstudier.

 • tillämpa användarcentrerade och deltagandeinriktade designmetoder.  Värderingsförmåga och förhållningssätt

  Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • analysera och värdera användningen av medie- och kommunikationsteknik ur vetenskapliga, samhälleliga och etiska perspektiv

 • källkritiskt värdera egen och andras design av digitala artefakter.

 • reflektera kring designens konsekvenser för individen och samhället, med avseende på etik, estetik och kommunikation

 • identifiera det egna behovet av ytterligare kunskap och färdigheter för att utveckla sin kompetens i förhållande till en ny medieteknisk frågeställning.


 • 4. Användbarhet

  Programmet är tvärvetenskapligt och de vetenskapliga områdena interaktionsdesign, informationssystem och medier, teknik och samhälle utgör grund för tillämpade färdigheter inom, exempelvis, medie- och interaktionsdesign, medie- och webbproduktion och förbereder de studerande för kvalificerad yrkesverksamhet inom IT, medier och design.  Studenterna kan efter studierna arbeta inom IT- och medierelaterade yrkesområden som t.ex. projektledare, webb- eller mobilapplikations- programmerare, informationsdesigner, webbutvecklare eller medieproducent eller läsa vidare på högre utbildningsprogram (magister- eller masterprogram) inom medieteknik.

  5. Examen

  Examensbenämning:

 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medieteknik
 • Degree of Bachelor of Science in Media Technology

  Krav för examen:

 • Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom medieteknik. Inom huvudområdet skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

 • 6. Programbeskrivning

  Programmet IT, medier och design (IMD) är en tvärvetenskaplig medieteknisk utbildning som kombinerar vetenskapliga och färdighetsorienterade områden. De vetenskapliga områdena är interaktionsdesign, informationssystem samt medier, teknik och samhälle. Färdighetsområdena är mediedesign och webbproduktion.

  Kurserna Medieteknik A och Medieteknik B ger praktiska färdigheter i produktion och gestaltning av digitala och interaktiva artefakter och introducerar de vetenskapliga områden som bildar medieteknik. Under kursen Medieteknik C genomförs ett självständigt arbete som ger möjlighet att bearbeta en vetenskaplig frågeställning.

  Praktiska färdigheter omfattar, exempelvis för webbproduktion, utformning av webbplatser, programmering och databasdesign.

  Under år två breddas programmet genom att relatera design, innovation och kreativitet. Kurserna informationssystem samt medier, teknik och samhälle introducerar olika organisationers behov av information, kommunikation och kunskap.

  Teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter blandas under hela programmet och knyts samman i tredje årets självständiga arbeten där reflektion grundad i teori avser att ge en djupare förståelse för medietekniska problem.

  Kurser i vetenskaplig teori och metod integreras i ett självständigt vetenskapligt kandidatexamensarbete (C-uppsats) samt ett mer praktisk inriktat projekt i slutet av programmet. Det avslutande praktiska examensprojektet och praktiken sker gärna i samarbete med företag och organisationer med medieteknisk profil.

  7. Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

  År 1.
  Medieteknik A, 30 högskolepoäng
  Medieteknik B, 30 högskolepoäng

  År 2.
  Design, innovation och kreativitet, 30 högskolepoäng
  Informationssystem, 15 högskolepoäng
  Medier, teknik och samhälle, 15 högskolepoäng

  År 3
  Medieteknik C, 30 högskolepoäng
  Praktiskt examensprojekt inom programmet IT, medier och design, 15 högskolepoäng
  Praktik inom programmet IT, medier och design, 7,5 högskolepoäng
  Valbar medieteknisk kurs, 7,5 högskolepoäng (se mer under punkt 8: Kurser som kan ingå i programmet)
   Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de obligatoriska kurser som ges inom ramen för programmet alternativt på någon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se 11 Övrigt, gällande behörighet).

  8. Kurser som kan ingå i programmet

  Med valbar medieteknisk kurs avses lämplig kurs med anknytning till programmets inriktning vid Södertörns högskola eller annat nationellt eller internationellt lärosäte.
  Val av kurs ska godkännas av ansvarig vid högskolan innan kursens start.

   Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

  9. Självständigt arbete

  Studenten skriver två självständiga arbeten inom ramen för programmet Ett självständigt vetenskapligt kandidatexamensarbete (C-uppsats) i medieteknik om 15 högskolepoäng samt ett mer praktiskt inriktad självständigt examensprojekt om 15 högskolepoäng.

  10. Tillgodoräknande av tidigare utbildning

  Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

  11. Övrigt

  För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.