Utbildningsplan
 
Utveckling och internationellt samarbete, 180 högskolepoäng
(Development and International Cooperation, 180 credits)
 
ProgramkodP4413
Ansvarig institutionNaturvetenskap, miljö och teknik
Utbildningsnivå Grundnivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. HT 2017


1. Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2015-02-04 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Utbildningsplanen har reviderats 2017-03-20.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 6).
Eller
Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A6).

3. Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • identifiera och förklara grundläggande samhällsutvecklingsprocesser i relation till de ojämlika förhållanden som råder globalt

 • redogöra för tvärvetenskapliga perspektiv för studier av samhällsutveckling

 • utifrån en teoretisk förståelse beskriva och analysera utvecklingsfrågor såväl lokalt som globalt

 • självständigt redogöra för tillämpliga metoder inom området utveckling och internationellt samarbete samt uppvisa fördjupad förståelse i någon del av områdets aktuella forskningsfrågor  Färdighet och förmåga

  Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • arbeta praktiskt med utvecklingsfrågor såväl lokalt som globalt

 • använda tvärvetenskapliga perspektiv för studier av samhällsutveckling

 • analysera och kritiskt granska forsknings- och utredningsresultat

 • tillämpa olika vetenskapliga metoder vid analys av samhällsutvecklingen.

 • självständigt och i samarbete med andra genomföra projektarbeten som bygger på vetenskaplig grund

 • söka, samla, värdera och kritiskt tolka information och källor samt självständigt identifiera och formulera relevanta frågeställningar

 • muntligt och skriftligt kommunicera vetenskaplig kunskap till experter, beslutsfattare och allmänheten  Värderingsförmåga och förhållningssätt

  Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • värdera och bedöma utvecklingsfrågor i ett miljö-, hälso-, demokrati- och genusperspektiv

 • värdera egen kunskap såväl vetenskapligt som i ett praktiskt samhällsperspektiv samt identifiera det egna behovet av ytterligare kunskap för att utveckla sin kompetens.

 • tillämpa ett etiskt förhållningssätt till mångfalden av kulturer och kulturella uttryck.


 • 4. Användbarhet

  Programmet ger bred kunskap i utvecklingsfrågor. Efter genomgången utbildning har studenten praktiska och teoretiska färdigheter för att arbeta med utvecklingsfrågor på myndigheter, internationella organisationer och företag. Genom fältarbeten och praktiskt inriktade arbeten förbereds studenten för arbeten inom området

  5. Examen

  Examensbenämning:

 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet utveckling och internationellt samarbete.
 • Degree of Bachelor of Arts in Development Studies.

  Krav för examen:

 • Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet utveckling och internationellt samarbete. Inom huvudområdet skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

 • 6. Programbeskrivning

  Programmet ger en stor bredd och ett betydande tematiskt djup i huvudområdet utveckling och internationellt samarbete och behandlar dagens komplexa utvecklingsfrågor. Programmet är utformat för att ge studenterna den breda och nödvändiga kompetens som behövs för att bedriva kvalificerat utvecklingsarbete.

  Programmets första två år består av mångvetenskapliga kurser om utvecklingsteorier, globalisering, politik, ekonomi, naturresurshantering och mänskliga rättigheter utifrån ett utvecklingsperspektiv. Dessutom ges kurser om förutsättningar för försörjning, ekologi, demografi, nutrition och hälsa som ger kunskaper om de maktprocesser som påverkar försörjning och villkor för matproduktion, distribution och konsumtion i ett globalt perspektiv och i relation till hälsa. I de fyra första terminerna ingår också kurser i kvalitativ metod, GIS (Geografiska informationssystem), statistik och uppsats.

  Under de två sista terminerna läses valbara kurser på C-nivå omfattande 45 högskolepoäng samt ett självständigt examensarbete om 15 högskolepoäng. Programmet är mångvetenskapligt och innehåller inslag av både samhällsvetenskap, humaniora och naturvetenskap.

  Engelska förekommer vid föreläsningar och examinationer, såväl muntligt som skriftligt, i några delkurser. Kursernas uppläggning och lärandeformer framgår av varje enskild kursplan.

  7. Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

  Termin 1
  Introduktion till hållbar utveckling, (7,5 högskolepoäng)
  Politik och styrning för hållbar regional och global utveckling, (7,5 högskolepoäng)
  Befolkning, kultur och miljö (7,5 högskolepoäng)
  Utvecklingsteori (7,5 högskolepoäng)

  Termin 2
  Ekonomi och utveckling (7,5 högskolepoäng)
  Kvalitativ metod (7,5 högskolepoäng)
  Geografiska informationssystem (GIS) och statistik i utvecklingsstudier, (7,5 högskolepoäng)
  Demokrati och mänskliga rättigheter (7,5 högskolepoäng)

  Termin 3
  Hälsa, miljö och utveckling (15 högskolepoäng)
  Försörjning, landsbygdsutveckling och matproduktion (7,5 högskolepoäng)
  Självständigt arbete (B-uppsats) inom utveckling och internationellt samarbete (7,5 högskolepoäng)

  Termin 4
  Nutrition, hunger och hälsa (7,5 högskolepoäng)
  Global hälsa (15 högskolepoäng)
  Internationellt samarbete (7,5 högskolepoäng)

  Termin 5 och 6
  Kandidatexamensarbete (15 högskolepoäng)
  Valbara kurser på C-nivå inom programmets utbud (45 högskolepoäng)
  Information om vilka valbara kurser som ges publiceras på ämnets hemsida senast två veckor innan sista ansökningsdag inför termin fem (5).
   Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de obligatoriska kurser som ges inom ramen för programmet alternativt på någon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se 11 Övrigt, gällande behörighet).

  8. Kurser som kan ingå i programmet

   Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

  9. Självständigt arbete

  Självständigt kandidatexamensarbete (C-uppsats) om 15 högskolepoäng

  10. Tillgodoräknande av tidigare utbildning

  Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

  11. Övrigt

  För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.