Kursplan  
 
Statsvetenskap B, 30 högskolepoäng
(Political Science B, 30 credits)
 
Kurskod: 1100ST
Ämnesgrupp: Statsvetenskap
Huvudområde: Statsvetenskap
Ansvarig institution: Samhällsvetenskaper
Utbildningsområde/n: Samhällsvetenskapliga området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: B
Fördjupning: G1E (Grundnivå, innehåller examensarbete för högskoleexamen)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2016
Giltig t.o.m: VT 2020


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola den 2016-02-11 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Statsvetenskap A, 30 högskolepoäng eller motsvarande.

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse
 • redovisa fördjupad kunskap och förståelse för det vetenskapliga studiet av politik.
 • redovisa kunskap och förståelse för olika teman inom politiks filosofi och förståelse för statsvetenskaplig teoribildning och metodologi
 • redogöra för olika välfärdsmodeller och deras framväxt.

  Färdighet och förmåga
 • kritiskt värdera statsvetenskaplig litteratur och självständigt analysera politiska problem
 • uppvisa färdighet och förmåga att använda grundläggande begrepp och analysverktyg inom samhällsvetenskaplig metod
 • uppvisa färdighet och förmåga att formulera ett statsvetenskapligt forskningsproblem och författa en enklare vetenskaplig uppsats.

  Värdering och förhållningssätt
 • självständigt och kritiskt ta ställning i aktuella samhällsfrågor
 • värdera etiska aspekter i samhällsvetenskaplig forskning.

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kurse består av fyra delmoment. Två temamoment inleder, sedan följer momentet Metod som ger studenten en introduktion i samhällsvetenskaplig metodologi. Kursen avslutas med en B-uppsats.

  • Politisk filosofi, 7,5 högskolepoäng
   (Political Philosphy, 7.5 credits)
   Delkursen ger en bred introduktion till olika slags skolbildningar och centrala texter inom politisk teori. Kursen utgår från ett perspektiv som framhäver den politiska teorins och praktikens spänningsfyllda karaktär och hur skilda teoretiska skolbildningar genererar olika kunskap om politik.

   Kurstillfällena är uppdelade kring centrala problem inom politisk teori, som ”ordning och oenighet”, ”politikens subjekt”, ”materialitet”, ”ideal”, etc. kring vilka olika teoretiska begrepp och narrativ konstrueras. Kursen har en vetenskapsteoretisk inriktning och syftar till att öva studenterna i att sammanfatta och jämföra politisk-teoretiska verk och därigenom kunna relatera kopplingarna mellan teoretiska framställningar och en bredare kunskap om politik. Under delkursen varvas moderna skolbildningar med klassisk politisk filosofi.


  • 1001, Politisk filosofi, seminarier, 1,5 högskolepoäng
   (Political Philosphy, Seminars, 1.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G

   1002, Politisk filosofi, tentamen , 6 högskolepoäng
   (Political Philosophy, Exam, 6 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Stat, marknad och välfärd, 7,5 högskolepoäng
   (State, Market and Welfare, 7.5 credits)
   Syftet med delkursen är att diskutera begreppet välfärd och välfärdsstat, relaterat till statens och marknadens olika roller i olika politiska välfärdssystem samt att ge kunskap om olika typer av välfärdsstater och deras utveckling inkluderande guldålder, kris och framtidsperspektiv.


  • 1003, Stat, marknad och välfärd, seminarier, 1,5 högskolepoäng
   (State, Market and Welfare, Seminars, 1.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G

   1004, Stat, marknad och välfärd, tentamen, 6 högskolepoäng
   (State, Market and Welfare, Exam, 6 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Metod, 7,5 högskolepoäng
   (Method, 7.5 credits)
   Delkursen ger en introduktion i samhällsvetenskaplig metodologi med inriktning dels på problemformulering och teorianvändning i forskningsprocessen, dels på olika metoder att genomföra forskning. Stegen från formulering av ett forskningsproblem till rapportskrivning presenteras och tillämpas i seminarieövningar. Viktiga begrepp inom kvantitativ forskning och dess tillämpning presenteras. Fallstudien uppmärksammas, samt relationen mellan denna ansats och andra. Vidare presenteras textanalytiska metoder.


  • 1005, Metod, seminarium, 1,5 högskolepoäng
   (Method, Seminars, 1.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G

   1006, Metod, tentamen, 6 högskolepoäng
   (Method, Exam, 6 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • B-uppsats, 7,5 högskolepoäng
   (Essay, 7.5 credits)
   Delkursen ger en introduktion till och grundläggande träning i att planera, initiera och genomföra ett enklare vetenskapligt projekt. Uppgiften är att skriva en uppsats. I dialog med handledare fastställs en arbetsplan, genomförs en undersökning och färdigställs en uppsats. Problemformulering, teorianknytning och genomförande av empirisk undersökning är de centrala momenten. Uppsatsen skrivs individuellt.


  • 1007, B-uppsats, 7,5 högskolepoäng
   (Essay, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Undervisningen består av föreläsningar och obligatoriska seminarier och i anslutning till dessa övningar och grupparbeten.

  6. Examination

  Politisk filosofi:
  1001, Seminariedeltagande och skriftliga inlämningsuppgifter
  1002, Skriftlig salstentamen

  Stat, marknad och välfärd:
  1003, Seminariedeltagande och skriftliga inlämningsuppgifter
  1004, Skriftlig salstentamen

  Metod:
  1005, Seminariedeltagande och skriftliga inlämningsuppgifter
  1006, Skriftlig hemtentamen

  B-uppsats:
  1007, Författande av uppsats, försvar och opposition av uppsats, samt seminarieaktivitet.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 2016HT 20162016-05-26Ämnesrådet för Statsvetenskap
  VT 2017VT 20172016-11-30Ämnesrådet för Statsvetenskap
  HT 2017HT 20182017-05-24Ämnesrådet för Statsvetenskap
  VT 2019VT 20192018-11-28Ämnesrådet för Statsvetenskap
  HT 20192019-05-22Ämnesrådet för Statsvetenskap

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

  9. Övrigt
  Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.